Štvrtok, 14. December 2017

Úradné oznamy


Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy - multifunkčné ihrisko
Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy - multifunkčné ihrisko
13.12.2017
Kolaudačné rozhodnutie ucelenej časti stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20.1, 20.2, 20.4, 20.6 na pozemku parc. č. 3/690 KN-C v kat. území Terasa, v MČ Košice – Západ, ktorej predmetom bola výstavba multifunkčného ihriska ...
čítaj ďalej
Administratívna budova a sklady v  MČ Košice – Poľov
Administratívna budova a sklady v MČ Košice – Poľov
13.12.2017
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Mesta Košice, pracoviskom Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice dňa 29.09.2015 pod č. A/2015/12 287 – 10/II/FIL...
čítaj ďalej
Zmena stavby bytového domu Rožňavská č.7, Košice - stavebné úpravy bytu č. 2
Zmena stavby bytového domu Rožňavská č.7, Košice - stavebné úpravy bytu č. 2
13.12.2017
Dodatočné povolenie zmeny časti dokončenej stavby, v byte č. 2 na prízemí bytového domu Rožňavská č.7, Košice, so súpisným číslom 317, na pozemku KN-C číslo 1256, v katastrálnom území Terasa, a povolenie jej užívania podľa § 82 stavebného zákona. ...
čítaj ďalej
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
čítaj ďalej
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
čítaj ďalej
Obnova bytového domu Ďumbierska č.16-18 v Košiciach
Obnova bytového domu Ďumbierska č.16-18 v Košiciach
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
čítaj ďalej