Deň mesta Košice

Uznesenia


433.  Zmena termínu plnenia uznesenia MZ č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 - Projekt energet. zhodnotenia odpadu pre mesto Košice „Modernizácia spaľovne Uznesenie č.433
434.  Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a.s. Uznesenie č.434
435.  Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Brody pre SLOVNAFT, a.s. Uznesenie č.435
436.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. rokovania MZ Uznesenie č.436
437.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. rokovania MZ Uznesenie č.437
438.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.438
439.  Doplnenie uznesenia MZ č. 119 zo dňa 19.09.2011 „Doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.“ Uznesenie č.439
440.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIII. rokovaní MZ dňa 17.09.2012 Uznesenie č.440
441.  Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu Uznesenie č.441
442.  VZN mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice Uznesenie č.442
443.  VZN mesta Košice o miestnych daniach Uznesenie č.443
444.  Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva Uznesenie č.444
445.  Zmeny VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti... Uznesenie č.445
446.  Zmeny VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie Uznesenie č.446
447.  Prerokovanie protestu prokurátora a zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku Uznesenie č.447
448.  Zrušenie VZN mesta Košice č. 33 o zimnej údržbe Uznesenie č.448
449.  VZN mesta Košice o zmene názvu námestia „Námestie nádeje“ Uznesenie č.449
450.  Vzdanie sa funkcie konateľa v obch. spoločnostiach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Správa majetku mesta Košice, s.r.o. a menovanie konateľa ... Uznesenie č.450
451.  VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: „Na Kope I“ ... až „Na Kope X“ Uznesenie č.451
452.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Bahýľova“ Uznesenie č.452
453.  VZN mesta Košice o určení názvu námestia „Námestie Sándora Máraiho“ Uznesenie č.453
454.  Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice Uznesenie č.454
455.  Nový Územný plán mesta Košice – návrh postupu zabezpečenia Uznesenie č.455
456.  Zmena VZN mesta Košice č. 40 Uznesenie č.456
457.  Zmena VZN mesta Košice č. 46 Uznesenie č.457
458.  Zmena VZN mesta Košice č. 48 Uznesenie č.458
459.  Zmena VZN mesta Košice č. 49 Uznesenie č.459
460.  Zmena VZN mesta Košice č. 53 Uznesenie č.460
461.  Zmena VZN mesta Košice č. 54 Uznesenie č.461
462.  Zmena VZN mesta Košice č. 57 Uznesenie č.462
463.  Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2011 Uznesenie č.463
464.  Územný plán zóny Košice - Krásna, Zmeny a doplnky 2011 Uznesenie č.464
465.  Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2011 Uznesenie č.465
466.  Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany 2011 Uznesenie č.466
467.  Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Košice - Kavečany Uznesenie č.467
468.  Zámer postupu usporiadania vzájomných vzťahov Mesta Košice so spoločnosťou MFK Košice a. s. a spoločnosťou KF Uznesenie č.468
469.  Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01.01.2013 - zmeny a doplnenie Uznesenie č.469
470.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 17.08.2012 – 18.10.2012 Uznesenie č.470
471.  Doplnenie člena v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa Uznesenie č.471
472.  Personálne zmeny vo Finančnej komisii MZ Uznesenie č.472
473.  Personálne zmeny v Komisii cirkví MZ Uznesenie č.473
474.  Personálne zmeny v Komisii školstva, športu a mládeže MZ Uznesenie č.474
475.  Úprava výšky nájomného v bytovom dome Šoltésovej 11, 13, Košice Uznesenie č.475
476.  Obnova bytového domu Šoltésovej 11, 13, Košice Uznesenie č.476
477.  Informácia o petícii, ktorá súvisí s projektom plánovanej nadstavby bytov nad Obchodným domom Mier Uznesenie č.477
478.  Prijatie daru – viacúčelové ihrisko na ZŠ Tomášikova a jeho zverenie do správy Uznesenie č.478
479.  Zverenie nehnuteľného majetku (Nižná Úvrať) do správy CVČ, Orgovánová 5, Košice Uznesenie č.479
480.  Zverenie nehnuteľného majetku do správy MŠ Palárikova 22, Košice Uznesenie č.480
481.  Zverenie nehnuteľného majetku v bývalej ZŠ na Charkovskej ul. 1, Košice do správy CVČ, Orgovánová 5, Košice Uznesenie č.481
482.  Zmena účelového určenia na Bauerovej ulici v Košiciach Uznesenie č.482
483.  Prenechanie telocviční na ZŠ Starozagorská 8, Košice do nájmu športovému klubu Tydam Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.483
484.  Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu TJ OBAL SERVIS Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.484
485.  Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu športovému klubu - Stolnotenisový klub STADEX ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.485
486.  Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu športovému klubu STAR - CLUB BOJOVÝCH UMENÍ KOŠICE ako prípad hodný osobit. zreteľa Uznesenie č.486
487.  Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice pre FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. do nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.487
488.  Prenechanie telocvične na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.488
489.  Prenechanie časti priestorov v objekte zruš. ZŠ Košická N. Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípadu hodného osob.zreteľa Uznesenie č.489
490.  Prenechanie nebyt. priest. v objekte Jaz. školy na Užhorodskej ul. v Košiciach, do nájmu nezisk org. Klub Foresta Gumpa ako prípad hodný osob.zreteľa Uznesenie č.490
491.  Prenechanie telocviční na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach do nájmu obč. združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.491
492.  Priamy prenájom pozemku pre Košický samosprávny kraj za účelom osadenia informačnej tabule z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.492
493.  Prenájom pozemku a fontány pre MČ Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.493
494.  Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre NES-PAN and Marada Development s.r.o. z dôvodu hodného osob.zreteľa Uznesenie č.494
495.  Priamy prenájom poz. pre MČ K.N.Ves za účelom výstavby kom. pre peších, II.etapa pri št.ceste I/50 na Herlianskej z dôvodov hod.osob.zreteľa Uznesenie č.495
496.  Zrušenie uznesenia MZ Košiciach č. 253 zo dňa 21.2.2012 týkajúceho sa predaja majetku mesta Košice Uznesenie č.496
497.  Oprava uznesenia MZ č. 413 zo dňa 17. septembra 2012 - Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s Ing. Dušanom Pšenčíkom Uznesenie č.497
498.  Zmena uzn. 371/18.6.2012 – nakl. s maj.mesta Košice - priamy predaj podielu nehnut.-bud. a predaj nebyt.priest. pre I.Madára na Budapeštianskej 10,12 Uznesenie č.498
499.  Zmena uzn.399/17.9.2012 – nakl. s maj.mesta Košice - priamy predaj spoluvlast. podielu nehnut.- bud. a predaj nebyt.priest. na. Budapeštianskej 38,40 Uznesenie č.499
500.  Odplatný prevod dopr. stavby SO 701 - preložka cest. svet. signalizácie zrealizovanej v rámci „Rekonštrukcie koľaj. križovatiek na ul. Čsl. armády ... Uznesenie č.500
501.  Bezodplatný prevod dopravnej stavby od firmy RASAX alfa, spol. s r.o. „Parkoviska na ulici Výstavby 3/A v Košiciach – I. etapa“ do vlast.mesta Košice Uznesenie č.501
502.  Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídl. KVP a násl. prenájom poz. pre OZ UzemnePlany.Sk z dôvodov hodných osob.zreteľa Uznesenie č.502
503.  Zverenie nehnuteľností registra KN-C par. č. 1660/147 a 148, k. ú. Kavečany do správy prísp. organizácii Zoologickej záhrade Košice Uznesenie č.503
504.  Zverenie parkoviska pred areálom Zoologickej záhrady Košice do správy príspevkovej organizácii ZOO Košice Uznesenie č.504
505.  Zverenie pozemkov parciel KN-E č. 311/502 a 954/502 v k. ú. Myslava do správy Mestskej časti Košice – Myslava Uznesenie č.505
506.  Zriadenie vecného bremena na ul. Hlavná, na pozemky vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vod. spoločnosti, a.s. Uznesenie č.506
507.  Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a NEOMAD s.r.o. bez finančného vyrovnania Uznesenie č.507
508.  Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice za nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc SR Uznesenie č.508
509.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Ružín Uznesenie č.509
510.  Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 5426/19 v k. ú. Terasa priamym predajom Uznesenie č.510
511.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemku parc. č. 7198/1 v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.511
512.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.512
513.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ Uznesenie č.513
514.  Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves priamym predajom vlastníkom rodinných domov Uznesenie č.514
515.  Prevod časti pozemku v k. ú. Južné mesto priamym predajom vlastníkovi stavby NEOMAD s.r.o. Uznesenie č.515
516.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Doboša Uznesenie č.516
517.  Prevod časti pozemku parc. č. 3909/10 v k. ú. Terasa pre Ing. Jána Spišáka Uznesenie č.517
518.  Predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.518
519.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre MUDr. Milana Stebnického, PhD. a Ing. Emíliu Stebnickú Uznesenie č.519
520.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať do podielového spoluvlastníctva pre ŽILINSKÚ AUKČNÚ, a.s. a S Uznesenie č.520
521.  Priamy predaj pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ľudovíta Mátého – GOLDEN ROYAL Uznesenie č.521
522.  Priamy predaj nehnuteľností - domu a pozemku na Hlavnej č. 47 vo vlastníctve mesta Košice pre Alicu Grasso Uznesenie č.522
523.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Ing. Vincenta Juhása a manželku Katarínu Juhásovú Uznesenie č.523
524.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o. Uznesenie č.524
525.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Zuzanu Takáčovú Uznesenie č.525
526.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske pre Štefana Špacaia Uznesenie č.526
527.  Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Róberta Fertályho a Ing. Pavlínu Fertályovú Uznesenie č.527
528.  Priamy predaj pozemku v k.ú. Furča pre PB Capital, a.s. Uznesenie č.528
529.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Opátka pre Ľudovíta Kalafusa Uznesenie č.529
530.  Priamy predaj pozemkov v k.ú. Huštáky pre Doc. Ing. Juraja Kobana a Ing. Danielu Kobanovú Uznesenie č.530
531.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MP STAVEX, Košice Uznesenie č.531
532.  Priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Bernardínu Hudáčkovú Uznesenie č.532
533.  Priamy predaj spoluvlast. podielu mesta Košice (2/6) na pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. Csaba Szűcsa a Ing. Agátu Szűcsovú Uznesenie č.533
534.  Predaj Primárnej horúcovodnej prípojky pre Tepláreň Košice, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.534
535.  Predaj skleníkov LUR III – LUR VI v záhrade Bernátovce pre nezisk.org. Oáza – nádej pre nový život, n.o. z dôvodov hodných osob. zreteľa Uznesenie č.535
536.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 101 „Projekt výstavby byt. domov Obytného súboru Košice – Ťahanovce IV. a V. - – návrh majetkovopráv. usporiad.poz. Uznesenie č.536
537.  Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy preds. obč. vyb. a nebyt. priest. v dome na ul. Budapeštianska 14, 16 pre nájomcu MILANO s.r.o. Uznesenie č.537
538.  Priamy predaj spoluvlast. podielu budovy preds.obč.vyb. a nebyt. priest. v dome na ul. Budapeštianska 26,28 pre nájomcu Salon 212 s.r.o. Uznesenie č.538
539.  Predaj voľných nebytových priestorov pre vlastníka bytu v dome Mgr. Juraja Czupráka na ul. Tomášikova č. 15, 17 Uznesenie č.539
540.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Milana Paziča – VKUS na ul. Mlynská č. 18 Uznesenie č.540
541.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Mikuláša Fedoronka – EKOPS na ul. Hrnčiarska č. 3 Uznesenie č.541
542.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Martina Lacka na ul. Čapajevova č. 14 Uznesenie č.542
543.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu GRAPHITES s.r.o. na ul. Hlavná č. 116 Uznesenie č.543
544.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu FARINA, s.r.o. na ul. Hlavná č. 18 Uznesenie č.544

Mestské podniky