Deň mesta Košice

Uznesenia


626.  Informáciu primátora mesta o svojej činnosti od XVI. rokovania MZ Uznesenie č.626
627.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.627
628.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. rokovania MZ Uznesenie č.628
629.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. rokovaní MZ v Košiciach dňa 15.04.2013 Uznesenie č.629
630.  VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: Levická, Novobanská, Breznianska, Žarnovická, Topoľčianska, Púchovská, Tvrdošínska, Prievidzská a Fiľakovská Uznesenie č.630
631.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Bielych albatrosov“ Uznesenie č.631
632.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Fatranská“ Uznesenie č.632
633.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Nad záhradami“ Uznesenie č.633
634.  Úverové financovanie investičných projektov EHMK – Košice 2013 Uznesenie č.634
635.  1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013 Uznesenie č.635
636.  Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Košice k 31.12.2012 Uznesenie č.636
637.  Zmeny a doplnky č. 4 regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice Uznesenie č.637
638.  Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice – plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a plnenie úloh hospodárskej mobilizácie Uznesenie č.638
639.  Zmeny a doplnenie § 61 a § 62 Štatútu mesta Košice v oblasti sociálnych vecí Uznesenie č.639
640.  Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku Uznesenie č.640
641.  Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach... Uznesenie č.641
642.  Protest prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 32 pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice Uznesenie č.642
643.  Protest prokurátora a vypustenie § 11 VZN mesta Košice č. 42 o usmerňovaní ekon. a inej činnosti a o podmienkach povoľovania predaj. a prev. času... Uznesenie č.643
644.  Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností so 100 majetkovou účasťou Mesta Košice za rok 2012 Uznesenie č.644
645.  Príprava projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“ Uznesenie č.645
646.  Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice Uznesenie č.646
647.  Rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Uznesenie č.647
648.  Úprava predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Uznesenie č.648
649.  Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice Uznesenie č.649
650.  Prerokovanie platu primátora mesta Košice Uznesenie č.650
651.  Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2012 o činnosti a hospodárení Uznesenie č.651
652.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.3.2013 – 30.4.2013 Uznesenie č.652
653.  Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2012 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.653
654.  Zmena zástupcu mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Uznesenie č.654
655.  Vystúpenie mesta Košice z Regionálneho poradenského a informačného centra Košice Uznesenie č.655
656.  Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice Uznesenie č.656
657.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 29 „Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava“ Uznesenie č.657
658.  Prenájom priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.658
659.  Prenájom priestorov v objekte bývalej MŠ Jegorovovo námestie č. 5, Košice pre nájomcu Košice 2013, n.o. ako dôvod hodný osobitého zreteľa Uznesenie č.659
660.  Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Gemerská 2, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.660
661.  Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou IKD, Trať námestie Maratónu mieru - Staničné námestie Uznesenie č.661
662.  Zriadenie vec. bremena práva uloženia a údržby inž. sietí pre stavbu „Košice, ul. Baštová, Hradbová, Vrátna, Čajkovského, kabelizácia NN siete... Uznesenie č.662
663.  Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na ul. Hrnčiarska Košice na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VVS, a.s. Uznesenie č.663
664.  Zriadenie vec. bremena práva uloženia inž. sietí na ul. Palackého a ul. Bajzova Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech VVS,a.s. Uznesenie č.664
665.  Zriadenie vec. bremena práva uloženia a údržby inž. sietí pre stavbu „Košice – rekonštrukcia vodovodu ul. Hrnčiarska, Podtatranského, Rumanová... Uznesenie č.665
666.  Zriadenie vec. bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, nachádzajúcich sa na území Mestskej časti Košice - Poľov v prospech VVS, a.s. Uznesenie č.666
667.  Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - „Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku č. 2“ vo vlastníctve MČ Košice – Sídlisko KVP... Uznesenie č.667
668.  Odplatný prevod dokon. investícií, zrekonštruovaných det. ihrísk v lokalitách Krosnianska 13-15 a Buzulucká 25 v Košiciach od MČ Košice – Darg.hr... Uznesenie č.668
669.  Zverenie nehnuteľnosti parcely registra KN-C č. 4422/3, katastrálne územie Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom Uznesenie č.669
670.  Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Košice Uznesenie č.670
671.  Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Staré mesto a následný prenájom častí pozemkov pre MČ za účelom realizácie verej. osvetlenia chodníka ... Uznesenie č.671
672.  Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby vonkajšieho osvetlenia ihriska polostrova Amurská z dôvodov hodných osobit. zreteľa Uznesenie č.672
673.  Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov Čingovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.673
674.  Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby verej. osvetlenia parkoviska na Jenisejskej ul. z dôvodov hodných osobit. zreteľa Uznesenie č.674
675.  Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby parkoviska na Bukoveckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.675
676.  Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.676
677.  Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc vrátane príslušenstva a pozemkov pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. ... Uznesenie č.677
678.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.678
679.  Učenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.679
680.  Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa priamym predajom Uznesenie č.680
681.  Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k.ú. Južné mesto priamym predajom Uznesenie č.681
682.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Ružín Uznesenie č.682
683.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava Uznesenie č.683
684.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto Uznesenie č.684
685.  Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Ťahanovce dobrovoľnou dražbou Uznesenie č.685
686.  Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 307 zo dňa 23. apríla 2012 a následné určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Pereš formou priameho predaja Uznesenie č.686
687.  Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VSD, a.s. Uznesenie č.687
688.  Prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Szekeresa Uznesenie č.688
689.  Prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Furča pre Jána Bihára do podielového spoluvlastníctva Uznesenie č.689
690.  Prevod pozemku zastavaného stavbou a priľahlej plochy v k.ú. Furča pre INZUKO s.r.o. Uznesenie č.690
691.  Zmena uznesenia č. 809 zo dňa 30.4.2009 o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.691
692.  Priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Stanislava Andraščíka Uznesenie č.692
693.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna pre Ing. Štefana Karaša a manželku Máriu Karašovú Uznesenie č.693
694.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Ružín pre Ing. Dušana Kováča Uznesenie č.694
695.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MVDr. Renátu Magicovú, Mgr. Agátu Rigovú a MUDr. Františka Riga Uznesenie č.695
696.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Mariána Alberta, Ing. Mateja Trebuľu, MUDr. Františka Sabola a MUDr. Alexandru Sabolovú ... Uznesenie č.696
697.  Prevod nehnuteľnosti byt. domu a pozemkov v k. ú. Luník na ulici Krčméryho 1 a 3 z dôvodu hodného osobit. zreteľa pre Saleziánov Uznesenie č.697
698.  Nakladanie s nebytovým priestorom č. 1 v dome na ul. Čapajevova č. 15 – zmena spoluvlastníckych podielov Uznesenie č.698
699.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Rudolfa Maďorana – DORAN na ulici Čapajevova č. 15 Uznesenie č.699
700.  Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu Jaroslava Lakatoša v dome na ulici Buzulucká č. 12 Uznesenie č.700
701.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Jána Sotáka na ul. Železiarenská č. 39 Uznesenie č.701
702.  Predaj nebytových priestorov pre nájomcu Ing. Mária Besterciho na ulici Mäsiarska č. 41 Uznesenie č.702
703.  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA - plnenie uznesenia MZ č. 595 zo dňa 15.04.2013 Uznesenie č.703

Mestské podniky