Deň mesta Košice

Uznesenia


781.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XX. rokovania MZ Uznesenie č.781
782.  Podpora vyhlásenia Národnej rady SR z 13. decembra 2013 k situácii na Ukrajine Uznesenie č.782
783.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.783
784.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. rokovania MZ Uznesenie č.784
785.  Postoj mesta Košice k dokumentu „Memorandum o porozumení a spolupráci v energet. sektore medzi Min. hospodárstva SR a European Uranium Resources" Uznesenie č.785
786.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. rokovaní MZ v Košiciach dňa 16.09.2013 Uznesenie č.786
787.  Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v rozpočtovom roku 2014 Uznesenie č.787
788.  Správa o plnení opatrení prij. na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu verej. financií a maj. v meste Košice za r. 2012 vykonanej NKÚ SR Uznesenie č.788
789.  Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. nepeňažným vkladom Uznesenie č.789
790.  Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie areálu kúpaliska Červená hviezda Uznesenie č.790
791.  Obnova bytového domu na ul. Šoltésovej 11, 13, Košice Uznesenie č.791
792.  Úprava podmienok (zvýšenie hornej hranice dôchodku) pre účely priznania príspevku na stravovanie dôchodcov Uznesenie č.792
793.  Zmena zástupcu Mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Uznesenie č.793
794.  Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.01.2014 Uznesenie č.794
795.  Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice Uznesenie č.795
796.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach Uznesenie č.796
797.  Prerokovanie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelene Uznesenie č.797
798.  VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice Uznesenie č.798
799.  VZN mesta Košice o školských obvodoch na území mesta Košice Uznesenie č.799
800.  Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v šk. zar., kt. zriaďovateľom je mesto Košice Uznesenie č.800
801.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti úz. samosprávy mesta Uznesenie č.801
802.  Zmeny VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice Uznesenie č.802
803.  Zmeny VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach Uznesenie č.803
804.  Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ škol. zariadeniam Uznesenie č.804
805.  Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2013 Uznesenie č.805
806.  Zmeny a doplnky územného plánu zóny Košice - Lorinčík 2013 Uznesenie č.806
807.  Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany 2011 Uznesenie č.807
808.  Menovanie riaditeľa príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá na základe výsledku výberového konania Uznesenie č.808
809.  Zmena Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch Uznesenie č.809
810.  Zmena Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam Uznesenie č.810
811.  Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice Uznesenie č.811
812.  Petícia „Za zachovanie samostatnosti MČ Košice – Krásna a zároveň o zachovanie vlastnej samosprávy“ Uznesenie č.812
813.  Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) mesta Košice Uznesenie č.813
814.  Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.08.2013 – 31.10.2013 Uznesenie č.814
815.  Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2013 Uznesenie č.815
816.  Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.816
817.  Personálne zmeny v Komisii kultúry MZ Uznesenie č.817
818.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.818
819.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Uznesenie č.819
820.  Prenechanie časti priestorov v objekte zruš. ZŠ Košická N. Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípad hodný osob. zreteľa Uznesenie č.820
821.  Prenechanie telocviční na ZŠ L. Novomeského 2, Košice do nájmu šport. klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osob. zreteľa Uznesenie č.821
822.  Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice do nájmu FC Lokomotíva Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.822
823.  Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4 Košice do nájmu šport. klubu ŠKP Košice – oddiel karate ako prípad hodný osob. zreteľa Uznesenie č.823
824.  Prenechanie telocviční na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu Futbalovej akadémii BENECOL ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.824
825.  Prenechanie telocviční na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do dlhod. nájmu šport. klubu Mest. klub vzpierania a sil. športov ako prípad hodný osob. zreteľa Uznesenie č.825
826.  Prenechanie priest. v objekte ZŠ M. Lechkého, Nám. Jána Pavla II. 1, Košice do nájmu spol. Dalkia Vých. Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný os. zreteľa Uznesenie č.826
827.  Prenájom priestorov v budove ZŠ Juhoslovanská 2, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa Uznesenie č.827
828.  Prenájom priestorov v budove MŠ Turgenevova 7, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa Uznesenie č.828
829.  Prenájom priestorov v objekte ZŠ Užhorodská 39, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.829
830.  Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice – Staré mesto Uznesenie č.830
831.  Odňatie nehnuteľností v k. ú. Sev. mesto v areáli Amfiteátra Košice zo správy MČ Košice – Sever a ich zverenie prísp. org. K 13 – Koš. kult. centrá Uznesenie č.831
832.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Stred. mesto - pozemkov a stavby „Stará krytá plaváreň – Kunsthalle“ do správy prísp. org. K 13 – Košické kult. centrá Uznesenie č.832
833.  Zverenie nehnuteľností v k. ú. Skladná - pozemkov a stavieb „Kulturpark“ do správy prísp. organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá Uznesenie č.833
834.  Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Nové Ťahanovce v lokalite Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice – Sídl. Ťahanovce Uznesenie č.834
835.  Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrade Košice Uznesenie č.835
836.  Zámena pozemkov v k. ú. Poľov medzi mestom Košice a Urbariátom Poľov, pozemkovým spoločenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.836
837.  Zámena pozemkov v k. ú. Sokoľ medzi mestom Košice a Mikulášom Kavčákom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.837
838.  Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a spol. NES-PAN Uznesenie č.838
839.  Zmena Nájomnej zmluvy č. 2011002472 na zmluvu o zverení majetku mesta do správy pre MČ Košice – Sídlisko KVP Uznesenie č.839
840.  Prenájom pozemku a haly v Jazdeckom areáli v k. ú. Terasa Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z dôvodov hodných osob. zreteľa Uznesenie č.840
841.  Odplatný prevod Súsošia Immaculaty na Hlavnej ulici v Košiciach od MČ Košice - Staré Mesto do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.841
842.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Gulu a manželku Evu Uznesenie č.842
843.  Bezodplat. prevod dopr. stav. časti – SO 12 Komunikácia (chodník), pri borovic. háji, Popradská ul. od firmy TITUS–Popradská, s.r.o., do vlast. mesta Uznesenie č.843
844.  Prevod nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ondreja Klimu a manželku Alžbetu Klímovú Uznesenie č.844
845.  Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Jazero do podielového spoluvlastníctva pre manželov Hovanových a Annu Manákovú Uznesenie č.845
846.  Bezodplat. prevod stav. časti objektu SO 02 – obsluž. komunikácie, zrealiz. v rámci Tech. infraštruktúry pre IBV Vyš. Lorinčík od spol. Bethesda ... Uznesenie č.846
847.  Bezodplat. prevod stav. časti – chodníka, v rámci prestavby budovy na Hviezdoslavovej ul. č. 6 v Košiciach od spol. VERUM, s r.o. do vlast. mesta Uznesenie č.847
848.  Odplatný prevod dokon. investície „Verejného osvetlenia ulíc Polárnaa Rovníková“ od MČ Košice – Nad jazerom do vlast. mesta Košice Uznesenie č.848
849.  Odplat. prevod stav. časti objektu SO 201 – 01 komunikácia MZ 8,5/40 (B2) v rámci obyt. súb. Heringeš – 1. etapa a obyt. súboru Panoráma Heringeš... Uznesenie č.849
850.  Odplat. prevod stav. častí objektov SO 101 - 02 a SO 101 - 02 b zrealizovaných v rámci obyt. súb. PANORÁMA – obytný súbor, II. A a II. B etapa, ... Uznesenie č.850
851.  Odplat. prevod stav. častí objektov SO 101-01 v rámci obyt. súb. Panoráma Heringeš, ako aj pozemky pod stav. časťami vo vlastníctve spol. PANORAMA ... Uznesenie č.851
852.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Stredné mesto pre Ing. Ľuboslava Adama a manželku Ľudmilu, rod. Najmikovú Uznesenie č.852
853.  Prevod pozemkov v k. ú. Barca pre Starý mlyn, s.r.o., Košice Uznesenie č.853
854.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o., Košice Uznesenie č.854
855.  Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Štefana Lacka Uznesenie č.855
856.  Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Uznesenie č.856
857.  Spôsob prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou Uznesenie č.857
858.  Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Letná v lokalite Alvinczyho ul. formou priameho predaja Uznesenie č.858
859.  Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Jazero v lokalite Baltická ul. formou priameho predaja Uznesenie č.859
860.  Učenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.860
861.  Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Šaca pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Uznesenie č.861
862.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. Martinu Kopčákovú Uznesenie č.862
863.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Ota Ivana a MVDr. Máriu Ivanovú Uznesenie č.863
864.  Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ing. Stanislava Staňu a Mgr. Janu Staňovú Uznesenie č.864
865.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Annu Čieslovú Uznesenie č.865
866.  Priamy predaj pozemkov v k. ú. Krásna pre Ing. Maroša Hegedűša a manželku MUDr. Lýdiu Hegedűšovú, rod. Beluchovú Uznesenie č.866
867.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna pre MUDr. Alojza Makaru Uznesenie č.867
868.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Pereš pre Ing. Ladislava Synáka a Silviu Synákovú Uznesenie č.868
869.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Pereš pre Júliusa Ollého a Henrietu Olléovú Uznesenie č.869
870.  Zrušenie uzn. MZ č. 400/17.09.2012 - „Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu na ul. Budapeštianska č. 26, 28 ..." Uznesenie č.870
871.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bohumíru Krivdovú na ul. Podtatranského č. 2 Uznesenie č.871
872.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s. r. o. v dome na ul. Miškovecká č. 8 Uznesenie č.872
873.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. Vladimíra Ľocha – DZIRO na ul. Stará baštová č. 6 Uznesenie č.873
874.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Zuzanu Oroszovú na ul. Hlinkova č. 11 Uznesenie č.874
875.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Jozefa Mosorjáka na ul. Čapajevova č. 5 Uznesenie č.875
876.  Predaj spoluvlast. podielu budovy predsad. obč. vyb. a nebyt. priestoru v dome na ul. Budapeštianska 10, 12 pre nájomcu KESTÍNA, s.r.o. Uznesenie č.876
877.  Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome Máriu Bešeniovú na ul. Alžbetina č. 16 Uznesenie č.877

Mestské podniky