Deň mesta Košice

Uznesenia


922.  Pripojenie sa mesta Košice k Výzve obč. združení a mesta Kremnica predsedovi vlády SR, aby nepripustil ťažbu uránu ... Uznesenie č.922
923.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIII. rokovania MZ Uznesenie č.923
924.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.924
925.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XXIII. rokovaní MZ v Košiciach dňa 10.02.2014 Uznesenie č.925
926.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 10/1993 o ochrane mokradí na území mesta Košice Uznesenie č.926
927.  Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti Uznesenie č.927
928.  VZN mesta Košice o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí Uznesenie č.928
929.  Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam Uznesenie č.929
930.  Zmena Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam Uznesenie č.930
931.  Zmeny Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice Uznesenie č.931
932.  Predloženie žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci Operačného programu Doprava, Prioritná os 4 – Infraštruktúra a dopr. prostriedky IDS ... Uznesenie č.932
933.  Zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice Uznesenie č.933
934.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 12 - Založenie akciovej spoločnosti s obchodným názvom „Košická futbalová aréna, a. s.“ Uznesenie č.934
935.  1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 Uznesenie č.935
936.  Záverečný účet mesta Košice za rok 2013 Uznesenie č.936
937.  Delegovanie zástupcu mesta Košice do dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna Uznesenie č.937
938.  Zmeny zriaďovacej listiny Knižnice pre mládež mesta Košice Uznesenie č.938
939.  Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 01.05.2014 v súvislosti so zavedením „KOŠICE Welcome CARD“ Uznesenie č.939
940.  Zrušenie časti uznesenia MZ v Košiciach č. 1176 zo dňa 29.06.2010 – „Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o. za rok 2009“ Uznesenie č.940
941.  Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na ul. L. Novomeského Uznesenie č.941
942.  Koncepcia rozvoja športu v meste Košice a Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2014 Uznesenie č.942
943.  Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ Uznesenie č.943
944.  Zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.944
945.  Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Hroncova 23, Košice do nájmu športovému klubu RIM Basket o. z. Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.945
946.  Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Janigova 2, Košice do dlhodobého nájmu šport. klubu Košické badmintonové centrum ako dôvod hodný os. zreteľa Uznesenie č.946
947.  Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Košice do nájmu športovému klubu OZ Zober loptu nie drogy ako dôvod hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.947
948.  Prenájom časti pozemku školského ihriska na ZŠ Kežmarská 28, Košice do dlhodobého nájmu šport. klubu Pyramída Košice ako dôvod hodný os. zreteľa Uznesenie č.948
949.  Prenájom priestorov v budove býv.j ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice ako prípad hodný os. zreteľa pre nájomcu Súkr. zákl. škola, Galaktická 9 Uznesenie č.949
950.  Prenájom priestorov v budove býv. ZŠ na Galaktickej ul. č. 9, Košice ako prípad hodný os. zreteľa pre nájomcu ŠK Handicap Sport Club nevidiacich ... Uznesenie č.950
951.  Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu SOŠ Technická, Kukučínova 23, Košice Uznesenie č.951
952.  Zverenie časti pozemku v areáli školy ZŠ Abovská do správy žiadateľovi MČ Košice – Barca za účelom vybudovania komplexu šport. zariadení ... Uznesenie č.952
953.  Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Kežmarská 28, Košice Uznesenie č.953
954.  Prenájom priestorov pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. Uznesenie č.954
955.  Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice na Festivalovom námestí pred Amfiteátrom v k. ú. Severné mesto do správy MČ Košice – Sever Uznesenie č.955
956.  Zverenie nehnut. parciel registra KN-C číslo 4091/93, 2267/2 a 3838/108 k. ú. Jazero a stavieb plocha pre výbeh psov na Poludníkovej a Bukoveckej ... Uznesenie č.956
957.  Zverenie majetku mesta Košice - bazénové technológie v Kunsthalle a ostatné zmeny v objeme spravovaného majetku, do správy prísp. organizácie K 13–KKC Uznesenie č.957
958.  Prenájom pozemkov a stavieb Mestského letného kúpaliska firme TEHO s. r. o. a odňatie častí pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach a K 13–KKC Uznesenie č.958
959.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníkov na Sokolovskej, Poľovníckej, Troch hôrkach, za parterom OC Erika ... Uznesenie č.959
960.  Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia existujúcich park. miest na Lesníckej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných os. zreteľa Uznesenie č.960
961.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania park. miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City na Považskej ulici pre Domov Terasa ... Uznesenie č.961
962.  Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie ver. osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach z dôvodov hodných os. zreteľa Uznesenie č.962
963.  Zriadenie vec. bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby „Náhrada parného systému CZT horúcovodným na sídlisku Nad jazerom, Košice“ Uznesenie č.963
964.  Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.964
965.  Odplatný prevod dokončenej investície, zrekonštruovaného detského ihriska Hroncova – park v Košiciach od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.965
966.  Odplatný prevod dokončenej investície, det. ihriska v lokalite Postupimská č. 4 v Košiciach od MČ Košice – Darg. hrdinov do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.966
967.  Prevod nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Jazero do bezpodielového spoluvlastníctva pre Ing. Ladislava Hovana a Helenu Hovanovú Uznesenie č.967
968.  Prevod nehnuteľnosti – pozemku časť parc. č. 2/13 v k. ú. Pereš pre PhDr. Ing. Máriu Smrčovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.968
969.  Prevod nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.969
970.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Mgr. Eduarda Raffáča Uznesenie č.970
971.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NAMAT PLUS spol. s r.o. , Košice Uznesenie č.971
972.  Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a DPMK, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania Uznesenie č.972
973.  Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Letná formou priameho predaja Uznesenie č.973
974.  Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča formou priameho predaja Uznesenie č.974
975.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Vladimíra Žáka a manželku Sidóniu Žákovú Uznesenie č.975
976.  Odkúpenie podielu mesta Košice v bytovom dome na ul. Zvonárska č. 14 spoluvlastníkmi nehnuteľnosti Uznesenie č.976
977.  Petícia za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach Uznesenie č.977
978.  Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Košice Uznesenie č.978
979.  Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 – informácia Uznesenie č.979

Mestské podniky