Deň mesta Košice

Uznesenia


134.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.134
135.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva,ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ v Košiciach dňa 27.04.2015 Uznesenie č.135
136.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Šalviová“ Uznesenie č.136
137.  VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Na banisegu“, „Nábrežná“, „Rybárska“, „Ku štrkovisku“, „Bernatovská“, „Valalická“ Uznesenie č.137
138.  Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99 Uznesenie č.138
139.  Preruš. rok. MZ o bode č. 6 „Pokr. rokovania MZ o prer. bode z III. rokovania zo dňa 27.04.2015: Územný plán zóny Košice - Kavečany, Uznesenie č.139
140.  Územný plán zóny Košice - Pereš, Zmeny a doplnky 2015 Uznesenie č.140
141.  Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2015 Uznesenie č.141
142.  Územný plán zóny Košice – sídl. Dargovských hrdinov okrsok VIII, Zmeny a doplnky 2014 Uznesenie č.142
143.  1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2015 Uznesenie č.143
144.  Program rozvoja mesta Košice 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025 Uznesenie č.144
145.  Koncepcia politiky mesta vo vzťahu k deťom a mládeži Grantový program DAMKO - prerozdelenie dotácií v roku 2015 Uznesenie č.145
146.  Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra, Jegorovovo nám. č. 5, Košice Uznesenie č.146
147.  Zmena zriaďovateľskej listiny Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska č. 4, Košice Uznesenie č.147
148.  Špecifikácia predmetu podnikateľskej činnosti realizovanej v rámci vedľajšieho predmetu činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie K 13 Uznesenie č.148
149.  Predlož. žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo V. SKR 2015 Uznesenie č.149
150.  Predlož. žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Min. vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo VI.SKR 2015 Uznesenie č.150
151.  Doplnenie dokumentu „Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu“ s účinnosťou od 01.07.2015 Uznesenie č.151
152.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ Uznesenie č.152
153.  Ústna informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí Uznesenie č.153
154.  Ústna informácia o návrhu na redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice Uznesenie č.154
155.  Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za rok 2014 Uznesenie č.155
156.  Harmonogram riešenia statického parkovania organizácie mesta Košice – informácia o obsahu predloženého materiálu Uznesenie č.156
157.  VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice Uznesenie č.157
158.  Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.158
159.  Zmena preddavkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu - Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice Uznesenie č.159
160.  Personálne zmeny v Komisii cirkví MZ Uznesenie č.160
161.  Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy Materskej školy - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4, Košice Uznesenie č.161
162.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice (parcela č. 3755/77 zapísaná na LV č. 965) do správy ZŠ Starozagorská 8, Košice Uznesenie č.162
163.  Prenájom nebytových priestorov v objekte zrušenej ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice z DHOZ pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9,Košice Uznesenie č.163
164.  Dlhodobý prenájom poz.v areáli ZŠ Slobody 1, KE V. Janočkovi –Janočko Academy, Puškinova 1, KE za účelom výstavby ŠTK Fut. ak. V. Janočka ako DHOZ Uznesenie č.164
165.  Rozš. pren. pr. a prenájom celk. priestorov na DU 10 rokov za náj. z DHOZ v obj. zruš. ZŠ Poľná 1 v KNV pre náj. Družstvo THESAN, Lomonosovova 14, KE Uznesenie č.165
166.  Zmeny VZN mesta Košice č. 108 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a prerokovanie protestu prokurátora Uznesenie č.166
167.  VZN mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice ako súčasť ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice Uznesenie č.167
168.  Prenájom častí poz. v k. ú. Terasa pre MČ Košice – Západ za účelom majetkovoprávneho vysporiadania poz. pod plagát. pl. vo vl. MČ za 1,- €/rok z DHOZ Uznesenie č.168
169.  Prenájom pozemkov pre Košickú Futbalovú Arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby Košickej futbalovej arény Uznesenie č.169
170.  Dlhodobý pren. býv. kina Úsmev a poz. na Kasárenskom nám. č. 1 v k. ú. Stredné mesto z DHOZ pre o.z. CINEFIL za účelom prev. centra audioviz. kultúry Uznesenie č.170
171.  Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. Uznesenie č.171
172.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby uzamykateľných kontajnerovísk pre MČ Košice – Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.172
173.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.173
174.  Prenájom odovzd.(výmenníkových) st. pre TEHO s.r.o KE - odňatie maj. určeného na vyr. z nájmu, prenájom SVR* v k. ú. Grunt a schv. výšky náj. z DHOZ Uznesenie č.174
175.  Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.175
176.  Podnájom nebyt. pr. v trakte C budovy Hlavná 70 v KE pre Zdr. voj. pošk. – invalidov na SK a Lige proti osteoporóze - SK za 1,- € bez DPH/ročne z DHOZ Uznesenie č.176
177.  Oprava uznesenia MZ č. 66 zo dňa 09.02.2015 Uznesenie č.177
178.  Odplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve MČ Košice – Západ, Tr. SNP 39, Košice do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € Uznesenie č.178
179.  Bezodplatný prevod na Ondavskej ul. v Košiciach, od firmy eMeM s.r.o., Hlučínska 1, Bratislava do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.179
180.  Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, formou zámeny bez fin. vzrovn. Uznesenie č.180
181.  Prevod pozemku registra C KN parc. č. 1640/27 v k. ú. Severné mesto pre JUDr. Vandu Žigraiovú a Ing. Tibora Žigraia z DHOZ Uznesenie č.181
182.  Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Krásna pre Ladislava Borgoňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.182
183.  Prevod pozemkov v k. ú. Čermeľ pre Petru Popadičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.183
184.  Prevod nehn. – domu s prístavbou vrátane prípojky vody a pozemku v k. ú. Južné mesto na ulici Werferova 6 pre spoločnosť R – STANA s.r.o. z DHOZ Uznesenie č.184
185.  Prevod 2/3 spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti v k. ú. Skladná pre Alžbetu Šebovú, rod. Štrkulovú z DHOZ Uznesenie č.185
186.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Štefana Fuseka a manželku RNDr. Dášu Fusekovú Vašivovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.186
187.  Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Michala Ihnatka a RNDr. Annu Ihnatkovú, rod. Kanóczovú Uznesenie č.187
188.  Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. Dušana Koščíka, CSc. a manželku Danielu Uznesenie č.188
189.  Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre RNDr. Dušana Koščíka, CSc. Uznesenie č.189
190.  Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. Annu Frankovú Uznesenie č.190
191.  Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá Uznesenie č.191
192.  Zverenie pozemkov mesta Košice registra KN-E parc. č. 603/1 a 613/1 do správy Zoologickej záhrade Košice Uznesenie č.192
193.  Odňatie pozemku v lokalite bývalého VŠA zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.193
194.  Určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Baška formou priameho predaja Uznesenie č.194
195.  Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce Uznesenie č.195
196.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Karola Irányiho Uznesenie č.196
197.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Tibora Szentpéteriho NATEL v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34 Uznesenie č.197
198.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Cumulus s.r.o. v dome na ul. Južná trieda č. 7 Uznesenie č.198
199.  Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu MUDr. Štefana Novotného na ul. Štefánikova č. 8 Uznesenie č.199
200.  Zmena uznesenia č. 126 zo dňa 27.04.2015 – Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská 21 Uznesenie č.200

Mestské podniky