Deň mesta Košice

Uznesenia


572.  Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice Uznesenie č.572
573.  Určenie využitia príjmov plynúcich z parkovania Uznesenie č.573
574.  Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č. 157 o dočasnom parkovaní mot. vozidiel na vymedzenom území mesta Košice a zmena VZN č.157 Uznesenie č.574
575.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.575
576.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XII. zasadnutí MZ dňa 12.09.2016 Uznesenie č.576
577.  Programový rozpočet mesta Košice na roky 2017 – 2019 Uznesenie č.577
578.  Zmena Štatútu mesta Košice Uznesenie č.578
579.  VZN mesta Košice o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice Uznesenie č.579
580.  Prerušenie rokovania MZ o bode č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu verejného priestranstva „Park Ľudovíta Felda“ Uznesenie č.580
581.  VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica k Hutke“ Uznesenie č.581
582.  Zmena Zadania pre Územný plán zóny „Košice – Rozália“ Uznesenie č.582
583.  Územný plán zóny „Košice – Rozália – 12 RD“ Uznesenie č.583
584.  Petícia za zachovanie Borovicového hája Uznesenie č.584
585.  Súhrnné upozornenie prokurátora č. Kd 161/16/8800-3 Uznesenie č.585
586.  Prevod 29 ks akcií, ktoré zodpovedajú 29 podielu na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. Uznesenie č.586
587.  Verejné osvetlenie mesta Košice – informácia o stave prípravy podkladov pre ver. obstarávanie v súvislosti s ukončením zmluvy o nájme a prevádzke ... Uznesenie č.587
588.  Zadanie pre nový Územný plán mesta Košice Uznesenie č.588
589.  Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice Uznesenie č.589
590.  Zaradenie hrobu V. Hotru do zoznamu chránených hrobov, Verejný cintorín v Košiciach Uznesenie č.590
591.  Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach Uznesenie č.591
592.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Azovská Uznesenie č.592
593.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Muškátová Uznesenie č.593
594.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Húskova Uznesenie č.594
595.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu, Prior. os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver. službám /MŠ Žižkova Uznesenie č.595
596.  Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Integrovaná infraštruktúra, Prior. os 3 – Verejná os. doprava - modernizácia údrž. základne (DEPO) Uznesenie č.596
597.  Schválenie žiadosti o poskytnutie podpory zo Štát. fondu rozvoja bývania SR na obstaranie náj. bytov stavebnou úpravou - byt. dom Sládkovičová 3 Uznesenie č.597
598.  Zmena Stanov obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. z dôvodu rozšírenia predmetu podnikania Uznesenie č.598
599.  Delegovanie nového zástupcu mesta Košice v Mestskej školskej rade Uznesenie č.599
600.  Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.600
601.  Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach Uznesenie č.601
602.  Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach Uznesenie č.602
603.  Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – časti stavby a pozemku v objekte a areáli MŠ Dénešova 53, Košice Uznesenie č.603
604.  Rozhodnutie o zmene účelového určenia školského majetku – stavby pri areáli ZŠ Polianska 1, Košice Uznesenie č.604
605.  Prenájom nebyt. priestorov a pozemku za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli ZŠ Drábova 3, Košice pre nájomcu SPLASH INTERNATIONAL Uznesenie č.605
606.  Zverenie nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Košice do správy ZŠ Bernolákova 16, Košice Uznesenie č.606
607.  Zverenie vodnej stavby Mlynský náhon do správy Správe mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.607
608.  Zverenie Parku Drevný trh Košice pozostávajúceho z pozemku a stavieb - do správy Správe mestskej zelene v Košiciach Uznesenie č.608
609.  Zverenie nehnuteľnosti parciel registra C KN č. 1498/8 a 1381/7, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca Uznesenie č.609
610.  Zverenie pozemku registra E KN parc. č. 529/002 v k. ú. Kavečany do správy Zoologickej záhrade Košice Uznesenie č.610
611.  Zverenie neh. majetku mesta Košice – miest. komunikácií a spevnených plôch s prislúchajúcimi pozemkami zrealiz. v rámci stavby „Panoráma – ob. súbor“ Uznesenie č.611
612.  Zámena pozemkov v k. ú. Barca medzi mestom Košice a podiel. spoluvlastníkmi Ing. M. Juhászovou a F. Bakšim bez fin. vyrovnania z dôvodu hod. os. zr. Uznesenie č.612
613.  Dlhodobý prenájom nefunkčnej plyn. kotolne a pozemkov parc. č. 6051/4 a 6051/6 v k. ú. Luník pre MČ Luník IX za 1,- €/rok z dôvodov hod.os. zr. Uznesenie č.613
614.  Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie uzamykateľných kontajnerovísk v k. ú. Terasa za 1,- €/rok z dôvodov hod. os. zr. Uznesenie č.614
615.  Prenájom pozemku na časti parciel č. 3979/67, 3979/32, 3979/6 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hod. os. zreteľa Uznesenie č.615
616.  Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero pre MČ Košice - Nad jazerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.616
617.  Prenájom Športového areálu Olympia pre firmu MAXIS TRADE s.r.o. na dobu určitú 20 rokov Uznesenie č.617
618.  Prenájom nehnuteľnosti - časti objektu bývalého kina Družba na Hronskej ulici v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.618
619.  Prenájom stavieb, budov a pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.619
620.  Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a zverenie do správy príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá Uznesenie č.620
621.  Odňatie pozemku registra C KN parc. č. 3803/7 v k. ú. Huštáky zo správy MČ Košice – Staré Mesto a zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciac Uznesenie č.621
622.  Zrušenie uznesenia MZ č. 663 zo dňa 17. júna 2013 Uznesenie č.622
623.  Zrušenie uznesenia MZ č. 664 zo dňa 17. júna 2013 Uznesenie č.623
624.  v Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ do vlastníctva mesta Uznesenie č.624
625.  Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Sokolovskej a Laboreckej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.625
626.  Odplatný prevod stavby – parkoviska na ul. Obrody v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.626
627.  Odplatný prevod stavieb – parkoviska na Lesníckej a Obchodnej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.627
628.  Odplatný prevod investície, zrekonštruovaného detského ihriska na Krosnianskej ul. od MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.628
629.  Odplatný prevod – chodníka na ul. Tr. SNP – Kysucká v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.629
630.  Odplat. prevod stav. objektov – chodníka na Nešporovej a Humenskej ul. v Košiciach, vo vlastníctve MČ Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.630
631.  Bezodplatný prevod stavby SO 005 – Verejné osvetlenie, od firmy JALES-STAV s.r.o. a Terrachem s.r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.631
632.  Bezodplatný prevod komunikácie a chodníka na Železiarenskej ul. v Košiciach od spoločnosti CLEANJET s.r.o. do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.632
633.  Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre Uznesenie č.633
634.  Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Košické Hámre priamym predajom Uznesenie č.634
635.  Reálne rozdelenie a prevod nehnuteľností v k. ú. Furča medzi mestom Košice a spol. SZILCAR Slovakia a.s. z dôvodu hod. os. zr. formou zámeny... Uznesenie č.635
636.  Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodu hod. os. zreteľa formou zámeny bez fin. vyrovnania Uznesenie č.636
637.  Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Ing. Štefana Slosiara z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.637
638.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Vlastimila Kotradyho z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.638
639.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Domov Terasa s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.639
640.  Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Klaudiu Hovanovú a Marcela Hovana z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.640
641.  Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. Valériu Vancákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.641
642.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa na Ing. Petra Kovaľa a Ing. Katarínu Kovaľovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.642
643.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Dezidera Oreniča a manž. JUDr. Beátu Oreničovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.643
644.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Katarínu Lenďákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.644
645.  Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Letná a Jazero formou zámeny so spoločnosťou DUMAD s.r.o. z dôvodu hod. os. zreteľa Uznesenie č.645
646.  Prevod nehnuteľností v k. ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a spoločnosťou MA.GI.CA., s.r.o. z dôvodu hod. os. zr. formou zámeny... Uznesenie č.646
647.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Daniela Bakalára a Ivetu Bakalárovú Uznesenie č.647
648.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Petra Šebeščáka a Bc. Martinu Džupinka Uznesenie č.648
649.  Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre STAVAKOM s.r.o. Uznesenie č.649
650.  Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Ivana Šebestu Uznesenie č.650
651.  Prevod pozemkov pod stavbami v k. ú. Skladná pre Prvú východoslovenskú obchodnú, s.r.o. Uznesenie č.651
652.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Katarínu Kyseľovú Uznesenie č.652
653.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Zuzanu Vodrážkovú Uznesenie č.653
654.  Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Mariána Marhulíka Uznesenie č.654
655.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubicu Egryovú a MUDr. Bore Janeski Uznesenie č.655
656.  Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Moniku Kišovú, Ing. Erika Štofančíka a Helenu Porubenskú Uznesenie č.656
657.  Prevod pozemkov v k.ú. Sev.mesto pre M. Vajdovú, Mgr. J. Žakarovskú Ďuricovú, Ing. M. Matíka, MUDr. Š. Vécseya, Prof. Ing. J. Blahovca CSc. a K.B. ... Uznesenie č.657
658.  Prevod pozemkov v k. ú. Letná pre MUDr. P. Pedowského, Ing. S. Gregu CSc., Ing. T. Hudáka, Ing. D. Fedoriaka, J. Spielvogela a G. Čapkovú Uznesenie č.658
659.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Tibora Tótha, Ing. Katarínu Pavlíkovú, Mgr. Jolán Milickú, Ing. Petra Šafaříka a MUDr. Janu Lofajovú Uznesenie č.659
660.  Prevod nehnuteľnosti – kotolne na Kováčskej ul. č. 4 v Košiciach v k. ú. Stredné mesto formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.660
661.  Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Furča od rodiny Forraiových Uznesenie č.661
662.  Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti - I. a II. posch. domu na Zámočníckej 4 v Košiciach Uznesenie č.662
663.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XII. zasadnutia MZ Uznesenie č.663

Mestské podniky