Deň mesta Košice

Uznesenia


1012.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. zasadnutia MZ dňa 18.09.2017 Uznesenie č.1012
1013.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVIII. zasadnutí MZ dňa 11.12.2017 Uznesenie č.1013
1014.  Schválenie mesačnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Košice Uznesenie č.1014
1015.  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.1015
1016.  Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2017 do 31.12.2017 Uznesenie č.1016
1017.  Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice Uznesenie č.1017
1018.  Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2017 Uznesenie č.1018
1019.  Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2017 Uznesenie č.1019
1020.  Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2018 Uznesenie č.1020
1021.  Usporiadanie niektorých majetkových vzťahov medzi mestom Košice a Urbariátom Kavečany, p. s. v k. ú. Kavečany Uznesenie č.1021
1022.  VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na parkovisku pred areálom Zoologickej záhrady Košice Uznesenie č.1022
1023.  Petícia proti výstavbe obytného súboru „Paseo Grunty“ v lokalite Moskovská trieda na sídlisku KVP Uznesenie č.1023
1024.  Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II. Uznesenie č.1024
1025.  Informácia o prerušenom bode z XVIII. zasadnutia MZ zo dňa 11.12.2017 -Harmonogram riešenia stat. dopravy a vybudovanie park. systému spoločnosťou EEI Uznesenie č.1025
1026.  Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Košice a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Uznesenie č.1026
1027.  Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2018 Uznesenie č.1027
1028.  Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na ... Uznesenie č.1028
1029.  Zaradenie ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.1029
1030.  Zaradenie Elok. pracoviska, Galaktická 9, Košice ako súčasti MŠ Galaktická 11, Košice a Výdajnej škol. jedálne, Galaktická 9, Košice ako súčasť ... Uznesenie č.1030
1031.  Zaradenie Centra voľného času, Drábova 3, Košice ako súčasti ZŠ Drábova 3, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.1031
1032.  Prenájom malej a veľkej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach ... Uznesenie č.1032
1033.  Prenájom malej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte ZŠ Drábova 3 v Košiciach pre nájomcu HK Sršne Košice Uznesenie č.1033
1034.  Rozšírenie prenajatých nebyt. priestorov v objekte zrušenej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu - Gymnázium sv. Edity Steinovej z dôvodu hod. os.zret. Uznesenie č.1034
1035.  Zverenie pozemkov a miestnych komunikácií do správy MČ Košice – Krásna Uznesenie č.1035
1036.  Zverenie nehnuteľností na Mojmírovej 1 v Košiciach do správy Zoologickej záhrade Košice Uznesenie č.1036
1037.  Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce Uznesenie č.1037
1038.  Prenájom pozemkov na výstavbu rodinných domov v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.1038
1039.  Dlhodobý prenájom pozemku pre MČ Košice – Luník IX na vybudovanie multifunkčného ihriska z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.1039
1040.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre NTC Košice, a. s. z dôvodov hodných osob. zreteľa Uznesenie č.1040
1041.  Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníka na Uherovej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.1041
1042.  Zámena pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a Danielom Malým a Danuše Malý, rod. Macku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1042
1043.  Zámena častí pozemkov v k. ú. Južné mesto so spol. IZOLEX BAU s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1043
1044.  Prevod vlastníctva majetku medzi mestom Košice a Ing. Vladimírom Vanikom v k. ú. Terasa z dôvodov hod. osob. zreteľa, formou zámeny s fin. vyrovnaním Uznesenie č.1044
1045.  Kúpa pozemkov v k. ú. Severné mesto pre účely stavby: Rozšírenie križovatky Kostolianska – Národná trieda – Vodárenská – Pod Hradovou, do ... Uznesenie č.1045
1046.  Určenie spôsobu prevodu pozemku – dobrovoľná dražba pozemku v k. ú. Čermeľ Uznesenie č.1046
1047.  Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby Uznesenie č.1047
1048.  Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa priamym predajom Uznesenie č.1048
1049.  Prevod nehnuteľného majetku mesta Košice – verejného osvetlenia na MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1049
1050.  Prevod častí pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce na MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1050
1051.  Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Moniku Jankovičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1051
1052.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre spoločnosť Datacom, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1052
1053.  Prevod pozemkov v k. ú. Luník pre MČ Košice – Luník IX z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1053
1054.  Prevod nehnuteľnosti (kotolne DELTA) v k. ú. Severné mesto podnájomcovi, spoločnosti GALIJA COLOR s.r.o. Uznesenie č.1054
1055.  Prevod pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Pavla Horvátha a manželku Dajanu Horváthovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa Uznesenie č.1055
1056.  Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pod stavbou autoumyvárne, vrátane priľahlej plochy pre spoločnosť Wash Center, s.r.o. Uznesenie č.1056
1057.  Prevod časti pozemku v k. ú. Terasa pod stavbou hromadných garáží vo vlastníctve spol. HONEKO s.r.o. Uznesenie č.1057
1058.  Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto do podiel. spoluvlastníctva Mgr. A. Szatványiovej v podiele ? k celku a Ing. R. Szatványiho v podiele ? k celku Uznesenie č.1058
1059.  Prevod pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Ing. Juraja Viziho a Štefana Slováka a manželku Máriu Uznesenie č.1059
1060.  Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Milana Haštatyho, Ing. Jarolíma Heribana a Júliusa Onodyho a manželku Ing. Moniku Onodyovú Uznesenie č.1060
1061.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Romana Filčáka a manželku Mgr. Danielu Filčákovú Uznesenie č.1061
1062.  Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MUDr. Jozefa Vargu Uznesenie č.1062
1063.  Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. Cyrila Krasnovského a manželku RNDr. Vieru Krasnovskú Uznesenie č.1063
1064.  Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre EASY real, s.r.o. Uznesenie č.1064
1065.  Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Arpáda Szaba Uznesenie č.1065
1066.  Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Kamila Gubu a Ing. Katarínu Gubovú Uznesenie č.1066
1067.  Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Annu Nemčíkovú Uznesenie č.1067
1068.  Predaj nebytového priestoru pre nájomcu BEAUTY FOTO s.r.o. v bytovom dome na ul. Jesenná č. 7 Uznesenie č.1068
1069.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVIII. zasadnutia MZ Uznesenie č.1069

Mestské podniky