Deň mesta Košice

Uznesenia


689.  Informácia o plnení uznesení MZ Uznesenie č.689
690.  Informácia primátora mesta o svojej činnosti Uznesenie č.690
691.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra Uznesenie č.691
692.  Správa náčelníka mestskej polície o činnosti mestskej polície Uznesenie č.692
693.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ Uznesenie č.693
694.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 61 o Pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlá ich prenajímania Uznesenie č.694
695.  Úprava platu hlavného kontrolóra mesta Uznesenie č.695
696.  Zmena uznesení MZ č. 642 zo dňa 13.1.2005 a 688 zo dňa 1.2.2005 Uznesenie č.696
697.  Riešenie parkovacích systémov v meste Košice Uznesenie č.697
698.  Udelenie "Ceny mesta Košice" pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2005 Uznesenie č.698
699.  Informácia o príprave novely zákona o Meste Košice Uznesenie č.699
700.  Košický protokol pre vodu v 21. storočí Uznesenie č.700
701.  Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu Uznesenie č.701
702.  Zverenie majetku mesta Košice do správy BPMK Uznesenie č.702
703.  Odplatné nadobúdanie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.703
704.  Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Terasa pre firmu FLAP - REAL, s.r.o. Košice Uznesenie č.704
705.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Ťahanovce pre Ing. Jána Senčáka a manželku Uznesenie č.705
706.  Odpredaj pozemku v k.ú. Malá Lodina vo vlastníctve mesta Košice pre Ing. Mareka Mačáka a Bc. Žofiu Mačákovú Uznesenie č.706
707.  Zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva Uznesenie č.707

Mestské podniky