Deň mesta Košice

Uznesenia


624.  4. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2004 Uznesenie č.624
625.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva za parkovanie Uznesenie č.625
626.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dani za ubytovanie Uznesenie č.626
627.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o dani za užívanie verejného priestranstva Uznesenie č.627
628.  Všeobecne záväzné nariadenie VZN mesta Košice o miestnych daniach Uznesenie č.628
629.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice Uznesenie č.629
630.  Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice Uznesenie č.630
631.  Ošetrenie kurzových a úrokových rizík konzorcionálneho úveru poskytnutého Mestu Košice Uznesenie č.631
632.  Finančné krytie projektov mesta Košice predkladaných v rámci Štrukturálnych fondov Európskej únie formou vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Uznesenie č.632

Mestské podniky