Deň mesta Košice

Uznesenia


1023.  Informácia o plnení uznesení MZ Uznesenie č.1023
1024.  Informácia o činnosti primátora mesta Košice Uznesenie č.1024
1025.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.1025
1026.  Správa o činnosti mestskej polície Uznesenie č.1026
1027.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov Uznesenie č.1027
1028.  Rozbor hospodárenia mesta Košice za rok 2005 Uznesenie č.1028
1029.  Zriadenie Krízového strediska Oceľová nádej v MČ Košice – Krásna Uznesenie č.1029
1030.  1. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2006 Uznesenie č.1030
1031.  Zmeny Štatútu mesta Košice Uznesenie č.1031
1032.  VZN mesta Košice o určení názvu ulíc Nemessányiho a Cesta do Hanisky Uznesenie č.1032
1033.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 61 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o sociálne byty mesta Košice a pravidlách ich prenajímania Uznesenie č.1033
1034.  Doplnenie VZN mesta Košice č. 65 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Uznesenie č.1034
1035.  Doplnenie VZN mesta Košice č. 68 o dani za užívanie verejného priestranstva Uznesenie č.1035
1036.  Oprava uznesenia MZ č. 976/2006 Uznesenie č.1036
1037.  VZN mesta Košice o čistote a o verejnom poriadku Uznesenie č.1037
1038.  Delegovanie poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach do Rady školy Uznesenie č.1038
1039.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice Uznesenie č.1039
1040.  Zmeny a doplnky ÚP HSA Košice v lokalite Pivovar Uznesenie č.1040
1041.  Koncepcia školstva v pôsobnosti mesta Košice Uznesenie č.1041
1042.  Kancelária prvého kontaktu mesta Košice Uznesenie č.1042
1043.  50. výročie Detskej železnice v Košiciach Uznesenie č.1043
1044.  Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. Uznesenie č.1044
1045.  Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. Uznesenie č.1045
1046.  Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. Uznesenie č.1046
1047.  Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. Uznesenie č.1047
1048.  Voľba námestníka primátora mesta Košice Uznesenie č.1048
1049.  Menovanie RNDr. Milana Sabola do funkcie riaditeľa Magistrátu mesta Košice Uznesenie č.1049
1050.  Plat primátora mesta Košice Uznesenie č.1050
1051.  Odmena pre hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.1051
1052.  Priebežná informácia o profilovaní strategických cieľov a priorít mesta Košice Uznesenie č.1052
1053.  Odňatie zvereného majetku mesta Košice zo správy MČ Košice – Západ Uznesenie č.1053
1054.  Odpredaj budovy Átrium klubu a pozemku na Považskej ulici v Košiciach pre Mestskú časť Košice - Západ Uznesenie č.1054
1055.  Kúpa pozemku v k. ú. Myslava pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod komunikáciou Nižné Chmelníky – Stierova Uznesenie č.1055
1056.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Kráľovnej pokoja Košice - Juh Uznesenie č.1056
1057.  Kúpa pozemku v k. ú. Grunt pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Moskovská - Klimkovičova Uznesenie č.1057
1058.  Odkúpenie 1/4 podielu z pozemku a budovy na Timonovej 1v k.ú. Stredné mesto Uznesenie č.1058
1059.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Pajorova 13 formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1059
1060.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Stará baštová 6 formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1060
1061.  Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy MČ Košice – Sídlisko KVP Uznesenie č.1061
1062.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Daniela Franku na ul. Alžbetina 29 Uznesenie č.1062
1063.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Ing. Róberta Svistáka na Hlavnej 37 Uznesenie č.1063
1064.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre Prírodný kameň, s.r.o na Kováčskej 47 Uznesenie č.1064
1065.  Odpredaj voľného nebytového priestoru na ul. Mlynskej 14 formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1065
1066.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku pre AS IMPERIAL, spol. s r.o. Uznesenie č.1066
1067.  Prevod vlastníctva nebytových priestorov pre Tibora Szentpéteriho – NATEL Uznesenie č.1067
1068.  Odpredaj voľných bytov na ul. Kováčskej 47 formou verejnej dražby Uznesenie č.1068
1069.  Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu Uznesenie č.1069
1070.  Odpredaj pozemkov v k. ú. Furča pre MVDr. Ľubomíra Čupku s manželkou, Štefana Medzihradského a Ladislava Onofera Uznesenie č.1070
1071.  Odpredaj pozemku v k. ú. Furča pre Kvetu Strakovu Uznesenie č.1071
1072.  Zámena pozemkov medzi mestom Košice a MČ Košice – Dargovských hrdinov v k.ú. Furča Uznesenie č.1072
1073.  Odpredaj nehnuteľností na Dominikánskom námestí č. 11 formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1073
1074.  Odpredaj pozemku v k.ú. Letná formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1074
1075.  Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre Ing. Ľubomíra Vilima Uznesenie č.1075
1076.  Odpredaj pozemku v k. ú. Huštáky pre Ing. Štefana Vranovského Uznesenie č.1076
1077.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre MATINEE, s.r.o. Uznesenie č.1077
1078.  Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. Vieru Šimčákovú Uznesenie č.1078
1079.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre OREF, spol. s r.o. Uznesenie č.1079
1080.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Daniela Martinka a Jaroslava Raába Uznesenie č.1080
1081.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Andreja Turčana a manželku Valériu Uznesenie č.1081
1082.  Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1082
1083.  Odpredaj pozemku v k.ú. Stredné mesto pre JUDr. Ivana Gašpara Uznesenie č.1083
1084.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Tugsbayara Dovdana Uznesenie č.1084
1085.  Odpredaj „Tržnice Koala“ na VŠA pre Mestskú časť Košice - Juh Uznesenie č.1085
1086.  Prerušenie XXII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenie č.1086

Mestské podniky