Deň mesta Košice

Uznesenia


1141.  Informácia o plnení uznesení MZ Uznesenie č.1141
1142.  Informácia o činnosti primátora mesta Košice Uznesenie č.1142
1143.  Správa hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.1143
1144.  Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice za I. polrok 2006 Uznesenie č.1144
1145.  Správa náčelníka Mestskej polície Košice Uznesenie č.1145
1146.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov Uznesenie č.1146
1147.  Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.6.2006 Uznesenie č.1147
1148.  VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sever Uznesenie č.1148
1149.  VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce Uznesenie č.1149
1150.  VZN mesta Košice o určení názvu ulíc v MČ Košice – Barca Uznesenie č.1150
1151.  Zmena VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice Uznesenie č.1151
1152.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku Uznesenie č.1152
1153.  Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice v lokalitách 2 – 8 Uznesenie č.1153
1154.  Informácia o stave prác na Územnom pláne mesta Košice Uznesenie č.1154
1155.  Informácia o realizácii projektu „František II. Rákóczi v Košiciach 1906 – 2006“ Uznesenie č.1155
1156.  Vstup mesta Košice do združenia Energie-Cites Uznesenie č.1156
1157.  Zmena vo funkcii člena dozornej rady v záujmovom združení Technicom Košice Uznesenie č.1157
1158.  Založenie Združenia K 8 Uznesenie č.1158
1159.  Návrh Mestského zastupiteľstva v Košiciach na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.1159
1160.  Rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene Uznesenie č.1160
1161.  Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu Uznesenie č.1161
1162.  Kúpa pozemkov v k. ú. Lorinčík pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík Uznesenie č.1162
1163.  Zámena pozemkov v k.ú. Huštáky medzi Mestom Košice a spoločnosťou Global Group, a.s. Uznesenie č.1163
1164.  Dlhodobý prenájom majetku mesta Košice v k. ú. Čermeľ pre neziskovú organizáciu Ľudia ľuďom Uznesenie č.1164
1165.  Odpredaj voľného nebytového priestoru na ul. Jarná 19 formou obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.1165
1166.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Južná trieda 7 pre Cumulus, s.r.o. Uznesenie č.1166
1167.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Kováčska 21 pre Ing. Kvetoslavu Hvizdošovú Uznesenie č.1167
1168.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Mäsiarska 26 pre MUDr. Mariána Rošáka Uznesenie č.1168
1169.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Mlynská 18 pre M.T.A., spol. s r.o. Uznesenie č.1169
1170.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Sokolovská 13 pre Jitku Bošnovičovú Uznesenie č.1170
1171.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Šoltésovej 7 pre Občianske združenie SPORTINVALID, Košice Uznesenie č.1171
1172.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Šoltésovej 7 pre CLC, s.r.o. Uznesenie č.1172
1173.  Odpredaj nebytového priestoru na ul. Šoltésovej 9 pre Občianske združenie vozíčkarov a priateľov Heuréka Evolution, Košice Uznesenie č.1173
1174.  Odpredaj štyroch voľných bytov formou verejnej dražby Uznesenie č.1174
1175.  Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre Jazdecký klub Emcar Uznesenie č.1175
1176.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. Róberta Duchonoviča Uznesenie č.1176
1177.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre MUDr. Jozefa Szilasiho – SZILCAR Uznesenie č.1177
1178.  Odpredaj pozemku v k.ú. Kamenné pre firmu WGV, s.r.o. Uznesenie č.1178
1179.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Saleziánov don Bosca, Slovenská provincia Uznesenie č.1179
1180.  Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Pavla Bálinta Uznesenie č.1180
1181.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre Milana Kušníra Uznesenie č.1181
1182.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Gabrielu Starcovú Uznesenie č.1182
1183.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre firmu MARSAB, s.r.o. Uznesenie č.1183
1184.  Odpredaj pozemku v k.ú . Terasa pre Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach Uznesenie č.1184
1185.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Skladná pre Eriku Tóthovú Uznesenie č.1185

Mestské podniky