Deň mesta Košice

Uznesenia


301.  Informáciu o plnení uznesení MZ Uznesenie č.301
302.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.302
303.  Správa o činnosti Mestskej polície Košice Uznesenie č.303
304.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ Uznesenie č.304
305.  Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky Uznesenie č.305
306.  Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 9. 2007 Uznesenie č.306
307.  4. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2007 Uznesenie č.307
308.  Zmena platného tarifného systému MHD v Košiciach Uznesenie č.308
309.  Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Stará sečovská – Kankord, Šaca – Buzinská a Ferrocentrum Uznesenie č.309
310.  Informácia o pripravovanej zmene ÚPN HSA Košice pre Globálny logistický industriálny park Uznesenie č.310
311.  Petícia „Zastavme kriminalitu, vandalizmus a drogovú činnosť na sídlisku Ťahanovce“ Uznesenie č.311
312.  Vyhlásenie k rasovo motivovanému útoku v meste Košice Uznesenie č.312
313.  Správa o činnosti obchodnej spoločnosti MFK, a.s. Uznesenie č.313
314.  Správa o činnosti združenia Cassoviainfo Uznesenie č.314
315.  Účasť mesta Košice v organizácii Eurocities Uznesenie č.315
316.  Koncepcia politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži Uznesenie č.316
317.  Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 457 zo dňa 24. a 25. júna 2004 Uznesenie č.317
318.  Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 284 zo dňa 25.10.2007 - Odpredaj bytov na Baltickej ulici Uznesenie č.318
319.  Poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Košice č. 76 Uznesenie č.319
320.  Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby na rok 2008 pre neštátne subjekty Uznesenie č.320
321.  Oprava uznesenia MZ č. 228 zo VII. rokovania MZ dňa 30. augusta 2007 Uznesenie č.321
322.  Dodatok č. 3 - Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny Domova dôchodcov Košice (plnenie uznesenia MZ č. 228 zo dňa 30.8.2007) Uznesenie č.322
323.  Zmeny v dozorných radách Uznesenie č.323
324.  Zrušenie zriaďovacích listín Uznesenie č.324
325.  Prijatie nehnuteľnosti darovanej mestu Košice – únikové oceľové schodisko od darcu U.S. Steel Košice, s. r. o. Uznesenie č.325
326.  Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok 2008 Uznesenie č.326
327.  Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Juh Uznesenie č.327
328.  Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy ZOO Košice Uznesenie č.328
329.  Zámena pozemkov v k.ú Huštáky medzi firmou GLOBAL GROUP a.s. a mestom Košice bez finančného vyrovnania Uznesenie č.329
330.  Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 245 zo dňa 11. 9. 2007 Uznesenie č.330
331.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 3 pre MADA Slovakia s r.o. Uznesenie č.331
332.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 13 pre TOMMI Košice, spol. s r.o. Uznesenie č.332
333.  Odpredaj nebytového priestoru na Hlavnej 25 pre Darinu Demianovú PEZOLT-PVD Uznesenie č.333
334.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 31 pre KARTÁGO TOURS, a.s. Uznesenie č.334
335.  Kúpna cena alikvotnej časti pozemku pre vlastníkov bytov Uznesenie č.335
336.  Odpredaj voľného bytu na Buzuluckej 22 a Postupimskej 2 v Košiciach formou verejnej dražby Uznesenie č.336
337.  Odpredaj voľného bytu na ul. Ľudová 16 v Košiciach Uznesenie č.337
338.  Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu Uznesenie č.338
339.  Predaj pozemkov v k.ú. Furča pre Kvetu Strakovú Uznesenie č.339
340.  Odpredaj pozemku na Bukoveckej ulici v k.ú. Jazero pre Telovýchovnú jednotu Lokomotíva Košice Uznesenie č.340
341.  Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na Šoltésovej ulici Uznesenie č.341
342.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Rozáliu Satkievičovú Uznesenie č.342
343.  Odpredaj pozemku a hospodárskych budov v k.ú. Malá Lodina Uznesenie č.343
344.  Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná úvrať do podielového spoluvlastníctva pre S Uznesenie č.344
345.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ľudmilu Hudákovú Uznesenie č.345
346.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre MEDILEN, s.r.o. Uznesenie č.346
347.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Stanislava Koštiala a manželku RNDr. Danielu Koštialovú Uznesenie č.347
348.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Jána Zuštiaka a manželku Zuzanu Uznesenie č.348
349.  Zámena pozemkov v k.ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a Východoslovenskou energetikou a.s. Uznesenie č.349
350.  Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Terasa pre Romana Kořeného Uznesenie č.350
351.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Jozefa Kšiňana Uznesenie č.351
352.  Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Imricha Szaniszla Uznesenie č.352
353.  Odpredaj pozemku a budovy bývalej ZŠ na Opatovskej ceste č. 137 v k. ú. Vyšné Opátske pre MČ Košice – Vyšné Opátske Uznesenie č.353
354.  Odpredaj pozemku v k.ú. Železiarne pre INGOS, a.s. Uznesenie č.354
355.  Zmeny v Komisii národnosných menšín pri MZ v Košiciach Uznesenie č.355
356.  Informácia Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov Uznesenie č.356
357.  Informácia o zámere realizácie multifunkčného spoločensko-športového areálu v lokalite VŠA Uznesenie č.357
358.  VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice Uznesenie č.358
359.  VZN mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice Uznesenie č.359
360.  Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 71 o miestnych daniach Uznesenie č.360
361.  Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice Uznesenie č.361
362.  Zrušenie VZN mesta Košice č. 85 o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného Uznesenie č.362
363.  VZN mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Uznesenie č.363
364.  Zmena VZN č. 5 o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice Uznesenie č.364
365.  Doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva Uznesenie č.365
366.  K návrhu rozpočtu mesta Košice na roky 2008 - 2010 Uznesenie č.366

Mestské podniky