Deň mesta Košice

Uznesenia


554.  Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ Uznesenie č.554
555.  Informácia o činnosti primátora mesta Košice Uznesenie č.555
556.  Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice Uznesenie č.556
557.  Správa náčelníka Mestskej polície Košice Uznesenie č.557
558.  Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ Uznesenie č.558
559.  Návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Košice na rok 2008 Uznesenie č.559
560.  Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 6. 2008 Uznesenie č.560
561.  Hodnotenie výsledkov hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií za obdobie I. polroka 2008 Uznesenie č.561
562.  Petícia proti zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach Uznesenie č.562
563.  Priority mesta Košice Uznesenie č.563
564.  VZN mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice Uznesenie č.564
565.  Povinná príloha č. 6 k žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Životné prostredie Uznesenie č.565
566.  Zrušenie uznesenia MZ č. 369 z XII. mimoriadneho rokovania MZ v Košiciach zo dňa 29.1.2008 (Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci ROP) Uznesenie č.566
567.  Povinná príloha č. 10 k žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného programu Uznesenie č.567
568.  Prerušenie XVIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenie č.568

Mestské podniky