Deň mesta Košice

Uznesenia


569.  VZN mesta Košice o dani za ubytovanie Uznesenie č.569
570.  VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“ Uznesenie č.570
571.  Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti Uznesenie č.571
572.  Oprava uznesenia MZ č. 170 zo dňa 28. júna 2007 Uznesenie č.572
573.  Informatívna správa o ohrození statiky komunikácie ŠC III/5473 Košice – vjazd do obce Kavečany Uznesenie č.573
574.  Zmena Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda - KVP Košice Uznesenie č.574
575.  Zmeny a doplnky ÚPN Z Košice – Myslava v lokalitách Pri cintoríne, Pri triede KVP, Za domom kultúry Uznesenie č.575
576.  Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Moskovská, Pri cintoríne, Za domom kultúry Uznesenie č.576
577.  Informácia o hraniciach Košickej aglomerácie pre spracovanie strategickej hlukovej mapy Uznesenie č.577
578.  Vstup mesta Košice do záujmového združenia CITENERGO Uznesenie č.578
579.  Zosúladenie základného predmetu činnosti s podnikateľskou činnosťou vykonávaných v príspevkových organizáciách zriadených Mestom Košice Uznesenie č.579
580.  Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice Uznesenie č.580
581.  Správa o realizácii „Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením“ Uznesenie č.581
582.  Žiadosť o nenávratný fin. príspevok z Operač. programu Zamestnanosť a soc. inklúzia – PROJEKT NA VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SAMOSPRÁVY "VRANKA" Uznesenie č.582
583.  Informácia o prehodnotení spôsobu dopravy v lokalite Vyšný Lorinčík Uznesenie č.583
584.  Návrh – požiadavky na riešenie ÚPN-O mesta Košice požiadavky – návrhy za MČ Košice – Poľov Uznesenie č.584
585.  Prenájom pozemku v areáli ZŠ Trebišovská 10, Košice Mestskej hokejbalovej únii Košice na dobu určitú – 25 rokov Uznesenie č.585
586.  Prenájom nehnuteľnosti zrušenej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach Súkromnej strednej umeleckej škole, Palackého 14, Košice na dobu určitú – 20 rokov Uznesenie č.586
587.  Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Západ Uznesenie č.587
588.  Riešenie zámeny pozemkov v k.ú. Terasa s firmou Europrojekt Uznesenie č.588
589.  Zámena pozemkov v k.ú. Skladná a v k.ú. Stredné mesto Uznesenie č.589
590.  Prevod vlastníctva voľného nebytového priestoru pre Tomáša Zlesu na ul. Garbiarska 11 Uznesenie č.590
591.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Hugos, spol. s r.o. na ul. Komenského 63 Uznesenie č.591
592.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre FM Group s.r.o. na ul. Cesta pod Hradovou 33 Uznesenie č.592
593.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Ing. Oskara Czetö Uznesenie č.593
594.  Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Ing. Petra Majoroša na ul. Sokolovská 1 Uznesenie č.594
595.  Odplatný prevod dokončených investícií – detských ihrísk od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice Uznesenie č.595
596.  Kúpa nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pod Zdravotným strediskom Ťahanovce Uznesenie č.596
597.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. Stanislava Vinca Uznesenie č.597
598.  Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Štefana Szekerassyho a manželku Valériu Uznesenie č.598
599.  Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre MUDr. Dušana Leška Uznesenie č.599
600.  Odpredaj pozemkov v k. ú. Skladná pre Soňu Lejkovú Uznesenie č.600
601.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MUDr. Petra Kovátsa, Mgr. Evu Kateržábekovú a Líviu Kovátsovú Uznesenie č.601
602.  Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. Máriu Molecovú - Vagačovú Uznesenie č.602
603.  Odpredaj pozemku a budov bývalej MŠ a DJ Drocárov park č. 2 pre MČ Košice – Sídl. KVP Uznesenie č.603
604.  Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.604
605.  Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb Uznesenie č.605
606.  Odpredaj pozemku v k.ú. Ťahanovce pre Milana Rendoša a Margitu Rendošovú Uznesenie č.606
607.  Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Branislava Tkáča a manželku Janu Tkáčovú Uznesenie č.607
608.  Predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Košice 3/24 k celku na nehnuteľnosti Timonova ul. č. 25 v k.ú. Stredné mesto pre MUDr. Ažlbetu Kováčovú Uznesenie č.608
609.  Odpredaj 7 voľných bytov formou verejnej dražby Uznesenie č.609
610.  Odpredaj alikvotnej časti pozemku k NP č. 1, 2, 3 pre Ing. Pavla Miškova Uznesenie č.610
611.  Odpredaj nebytového priestoru pre Silviu Bartošovú na ul. Letná 38 Uznesenie č.611
612.  Odpredaj nebytových priestorov pre ZH company, s.r.o. na ul. Hrnčiarska 3 Uznesenie č.612
613.  Odpredaj nebytového priestoru pre Ing. Vladimíra Magdu – KVD na ul. Stará baštová 2 Uznesenie č.613
614.  Zmeny v Sociálnej a bytovej komisii pri MZ v Košiciach Uznesenie č.614

Mestské podniky