SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
XVI. zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 19.06.2017 Predsedajúci: p. Raši
08:04:18Úvod
08:06:290. Otvorenie, schválenie programu rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
08:06:32R. Raši1Predklad
08:07:56I. Sidor1Diskusia
08:08:59J. Polaček1Diskusia
08:09:47D. Rusnák1Diskusia
08:10:59M. Špak1Diskusia
08:11:59S. Kočiš1Diskusia
08:12:27M. Gibóda1Diskusia
08:12:29M. Gibóda1Diskusia
08:13:28I. Kijevská1Diskusia
08:13:59M. Špak2Diskusia
08:21:05R. Raši2Diskusia
08:21:20J. Jakubov1Diskusia
08:22:451. Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. zasadnutí MZ dňa 24.04.2017
08:22:51R. Raši1Predklad
08:23:06M. Ihnát1Diskusia
08:25:52B. Berberich1Diskusia
08:27:10M. Gibóda1Diskusia
08:30:13M. Špak1Diskusia
08:30:16M. Gaj1Diskusia
08:30:47J. Polaček1Diskusia
08:31:52M. Špak1Diskusia
08:31:57M. Gaj2Diskusia
08:32:04M. Špak1Diskusia
08:32:08M. Gaj2Diskusia
08:33:06M. Špak1Diskusia
08:34:15R. Raši2Diskusia
08:34:24J. Polaček1Diskusia
08:36:40M. Ihnát2Diskusia
08:38:01J. Kaifer1Diskusia
08:38:06J. Andrejčák0Uznesenie
08:39:151/1. Doplnený bod...
08:39:29D. Rusnák1Predklad
08:44:16obyvateľ mesta1Predklad
08:44:19M. Gibóda1Diskusia
08:44:52M. Ihnát1Diskusia
08:45:43p. Hudák1Diskusia
08:46:08J. Polaček1Diskusia
08:48:17M. Grüllingová1Diskusia
08:48:49M. Ihnát1Diskusia
08:49:03D. Rusnák2Diskusia
08:50:06J. Andrejčák0Uznesenie
08:50:11R. Raši1Diskusia
08:50:58J. Andrejčák0Uznesenie
08:52:022. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
08:52:07p Gallo, hlavný kontrolór1Predklad
08:55:05M. Ihnát1Diskusia
08:55:44J. Polaček1Diskusia
08:58:54R. Raši1Diskusia
08:59:10M. Gibóda1Diskusia
09:00:34J. Andrejčák0Uznesenie
09:02:073. Záverečný účet mesta Košice za rok 2016
09:02:19p. Kažimírová1Predklad
09:05:55J. Andrejčák0Uznesenie
09:07:414. Petícia za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
09:07:53R. Raši1Predklad
09:08:54J. Polaček1Diskusia
09:10:03p. Trnka1Diskusia
09:12:50M. Ihnát1Diskusia
09:13:56M. Petruško1Diskusia
09:16:10J. Polaček1Diskusia
09:17:03R. Raši2Diskusia
09:19:09M. Gibóda1Diskusia
09:19:54R. Raši3Diskusia
09:20:03M. Gaj1Diskusia
09:20:16J. Jakubov1Diskusia
09:23:02J. Hlinka1Diskusia
09:24:35M. Špak1Diskusia
09:25:57A. Sitkár1Diskusia
09:29:08R. Raši4Diskusia
09:29:21M. Špak1Diskusia
09:29:38J. Andrejčák0Uznesenie
09:30:57J. Andrejčák0Uznesenie
09:31:385. Informatívna správa o pilotnom projekte budovania uzamykateľných a podzemných kontajnerovísk v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s.
09:31:53R. Raši1Diskusia
09:32:13A. Sitkár1Diskusia
09:34:53M. Gibóda1Diskusia
09:35:21A. Halenár1Diskusia
09:37:06J. Jakubov1Diskusia
09:38:23C. Betuš1Diskusia
09:39:39J. Hlinka1Diskusia
09:40:56I. Kijevská1Diskusia
09:42:55R. Raši2Diskusia
09:43:00E. Petrvalský1Diskusia
09:44:09S. Kočiš1Diskusia
09:45:18M. Špak1Diskusia
09:45:54R. Raši3Diskusia
09:47:22A. Halenár2Diskusia
09:50:35R. Raši4Diskusia
09:50:46A. Sitkár1Diskusia
09:51:58M. Špak1Diskusia
09:53:28J. Andrejčák0Uznesenie
09:54:44J. Andrejčák0Uznesenie
09:55:217. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2017
09:55:25R. Raši1Predklad
09:56:00J. Andrejčák0Uznesenie
09:56:598. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo III. SKR 2017
09:57:02R. Raši1Predklad
09:57:29J. Andrejčák0Uznesenie
09:58:309. Predloženie 3 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a špecifického cieľa 4.3.1. Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
09:58:34R. Raši1Predklad
09:59:27M. Špak1Diskusia
10:00:32p. Hanušovská1Diskusia
10:01:14R. Raši2Diskusia
10:01:30M. Špak1Diskusia
10:02:17M. Špak2Diskusia
10:02:43R. Raši3Diskusia
10:02:50J. Andrejčák0Uznesenie
10:04:02J. Andrejčák0Uznesenie
10:05:04J. Andrejčák0Uznesenie
10:06:0410. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: Revitalizácia Mlynského náhona v Košiciach, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
10:06:06R. Raši1Predklad
10:06:26M. Gibóda1Diskusia
10:07:31p. Hanušovská1Diskusia
10:08:57M. Gibóda1Diskusia
10:09:17J. Andrejčák0Uznesenie
10:10:1711. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, názov projektu: Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.
10:10:19R. Raši1Predklad
10:10:45M. Gibóda1Diskusia
10:11:49M. Špak1Diskusia
10:12:21M. Ihnát1Diskusia
10:13:18R. Raši2Diskusia
10:13:58riaditeľ DPMK1Diskusia
10:16:14M. Gibóda1Diskusia
10:17:18p. Lazúr - riaditeľ MMK1Predklad
10:18:01M. Ihnát2Diskusia
10:19:24E. Petrvalský1Diskusia
10:19:59M. Špak2Diskusia
10:20:34riaditeľ DPMK2Diskusia
10:22:42riaditeľ DPMK2Diskusia
10:22:52J. Andrejčák0Uznesenie
10:24:2412. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy za účelom realizácie projektu: Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a. s.
10:24:26R. Raši1Predklad
10:24:54M. Špak1Diskusia
10:25:10J. Andrejčák0Uznesenie
10:26:3413. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, za účelom realizácie projektu: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
10:26:37R. Raši1Predklad
10:27:01M. Špak1Diskusia
10:27:29p. Hanušovská1Diskusia
10:27:45riaditeľ DPMK1Diskusia
10:27:59J. Andrejčák0Uznesenie
10:29:3014. Prevod 29 % podielu Mesta Košice na základnom imaní spoločnosti KOSIT a.s. – uplatnenie predkupného práva spoločnosťou WOOD Waste Management Ltd.
10:29:33R. Raši1Predklad
10:30:12M. Ihnát1Diskusia
10:31:40D. Rusnák1Diskusia
10:34:55D. Rusnák2Diskusia
10:35:38E. Petrvalský1Diskusia
10:37:18p. Simon, NR SR1Diskusia
10:43:32R. Raši1Predklad
10:43:45p. Raši, NR SR1Diskusia
10:47:21J. Polaček1Diskusia
10:48:25M. Gibóda1Diskusia
10:49:32D. Rusnák1Diskusia
10:50:31p. Lazúr - riaditeľ MMK1Predklad
10:50:51J. Polaček2Diskusia
10:51:37A. Halenár1Diskusia
10:54:43J. Polaček1Diskusia
10:54:45J. Polaček3Diskusia
10:55:38J. Jakubov1Diskusia
10:58:07J. Polaček4Diskusia
10:58:41M. Gibóda2Diskusia
10:59:42A. Halenár1Diskusia
11:00:38E. Petrvalský2Diskusia
11:01:24Starosta MČ1Diskusia
11:06:24J. Jakubov1Diskusia
11:07:31J. Polaček5Diskusia
11:08:36J. Kaifer1Diskusia
11:10:14M. Gibóda3Diskusia
11:10:53A. Halenár2Diskusia
11:12:45E. Petrvalský3Diskusia
11:13:55R. Raši2Diskusia
11:15:13J. Polaček6Diskusia
11:16:41R. Raši3Diskusia
11:17:15p. Christenko, KOSIT1Diskusia
11:24:22M. Gibóda4Diskusia
11:25:33M. Ihnát1Diskusia
11:26:22A. Halenár2Diskusia
11:27:11J. Polaček1Diskusia
11:30:26J. Dečo1Diskusia
11:33:43J. Jakubov2Diskusia
11:34:39J. Polaček7Diskusia
11:35:45M. Gibóda1Diskusia
11:41:46J. Polaček8Diskusia
11:42:28A. Halenár3Diskusia
11:43:36E. Petrvalský4Diskusia
11:44:23Ľ. Blaškovičová1Diskusia
11:45:46M. Gibóda5Diskusia
11:46:47J. Kaifer1Diskusia
11:49:54M. Gibóda6Diskusia
11:50:59J. Polaček9Diskusia
11:52:08J. Polaček2Diskusia
11:55:39J. Jakubov3Diskusia
11:56:41J. Kaifer2Diskusia
11:58:00A. Halenár4Diskusia
11:58:49B. Berberich1Diskusia
12:00:29p. Simon, NR SR2Diskusia
12:02:22R. Raši4Diskusia
12:02:56M. Gaj1Diskusia
12:03:31M. Gibóda7Diskusia
12:04:31p. Christenko, KOSIT2Diskusia
12:09:10R. Raši5Diskusia
12:09:21J. Andrejčák0Uznesenie
12:10:58J. Andrejčák0Uznesenie
12:11:52J. Andrejčák0Uznesenie
12:13:23J. Andrejčák0Uznesenie
12:15:03J. Andrejčák0Uznesenie
12:15:2014/1 Návrh na zmeny uznesenia MZ č.742 zo dňa 24.4.2017 Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2017
12:15:24R. Raši1Predklad
12:15:30I. Sidor1Predklad
12:16:42M. Gibóda1Diskusia
12:16:57J. Andrejčák0Uznesenie
12:17:5114/2 Grantový program DAMKO - návrh na prerozdelenie dotácií v roku 2017
12:17:56I. Sidor1Predklad
12:18:34J. Andrejčák0Uznesenie
12:19:5714/3 Dotácie na mládežnícky futbal
12:20:01I. Sidor1Predklad
12:24:59R. Raši1Diskusia
12:28:22J. Andrejčák0Uznesenie
12:29:2315. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2016
12:29:45J. Andrejčák0Uznesenie
12:30:2315/1 Petícia
12:30:34S. Kočiš1Predklad
12:35:07J. Andrejčák0Uznesenie
12:36:1416. Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Bystrická 34, Košice a jej súčasti
12:36:21R. Raši1Predklad
12:36:57J. Andrejčák0Uznesenie
12:37:3417. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Bystrická 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Nešporova 28, Košice
12:37:35R. Raši1Diskusia
12:37:49J. Andrejčák0Uznesenie
12:38:2218. Návrh VZN mesta Košice o zrušení Materskej školy Lorinčík 15, Košice a jej súčasti
12:38:23R. Raši1Diskusia
12:38:45J. Andrejčák0Uznesenie
12:39:1919. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Lorinčík 15, Košice ako súčasť Materskej školy, Turgenevova 7, Košice
12:39:20R. Raši1Diskusia
12:39:37J. Andrejčák0Uznesenie
12:40:1420. Návrh VZN mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Viedenská 34, Košice ako súčasť Materskej školy, Budapeštianska 1, Košice
12:40:16R. Raši1Diskusia
12:40:34J. Andrejčák0Uznesenie
12:41:0721. Prenájom ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v areáli Základnej školy Krosnianska 2 v Košiciach pre nájomcu Futbalový klub Košická Nová Ves
12:41:09R. Raši1Diskusia
12:41:11R. Raši1Predklad
12:41:24J. Andrejčák0Uznesenie
12:42:0522. Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hodného osobitného zreteľa na dobu určitú 20 rokov a rozšírenie už prenajatých priestorov priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Základnej školy Slobody 1 v Košiciach pre nájomcu Súkromná základná škola Slobody 1, Košice
12:42:06R. Raši1Predklad
12:42:26J. Andrejčák0Uznesenie
12:43:37J. Andrejčák0Uznesenie
13:40:2823. Odňatie zvereného nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice zo správy Centra voľného času. Orgovánová 5, Košice a zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Košice do správy Základnej škole Krosnianska 2, Košice
13:40:29R. Raši1Predklad
13:40:53J. Andrejčák0Uznesenie
13:41:5824. Návrh na zmenu delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
13:42:00R. Raši1Predklad
13:42:14J. Andrejčák0Uznesenie
13:43:4825. Zverenie nehnuteľností parciel registra E KN č. 351, 385/53 k. ú. Barca do správy MČ Košice - Barca
13:43:50R. Raši1Predklad
13:44:10J. Andrejčák0Uznesenie
13:44:4426. Odňatie nehnuteľnosti zo správy organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach a zverenie pozemkov do správy MČ Košice – Juh
13:44:46R. Raši1Predklad
13:44:57J. Andrejčák0Uznesenie
13:45:3427. Zámena spoluvlastníckych podielov na častiach pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce so spoločnosťou SOFT SYSTÉM DEVELOPMENT, s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa
13:45:41R. Raši1Predklad
13:45:51J. Andrejčák0Uznesenie
13:46:3228. Zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Košice – mesto o viac ako 50 % z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13:46:34R. Raši1Predklad
13:46:58J. Andrejčák0Uznesenie
13:47:3629. Prenájom pozemku na časti parcely č. 4438/1 v k. ú. Jazero, pre MČ Košice - Nad jazerom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13:47:37R. Raši1Predklad
13:47:51J. Andrejčák0Uznesenie
13:48:2630. Prenájom pozemkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa v k. ú. Furča pre M + M Potraviny, s.r.o.
13:48:27R. Raši1Predklad
13:48:46J. Andrejčák0Uznesenie
13:49:1831. Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom revitalizácie detského ihriska na Meteorovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
13:49:19R. Raši1Predklad
13:49:36J. Andrejčák0Uznesenie
13:50:0932. Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie projektu: Revitalizácia parku pri OC Erika, v k. ú. Terasa z dôvodov hodných osobitného zreteľa
13:50:11R. Raši1Predklad
13:50:25J. Andrejčák0Uznesenie
13:50:5633. Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
13:50:56R. Raši1Predklad
13:51:09J. Andrejčák0Uznesenie
13:51:3934. Odplatný prevod parkoviska na Rastislavovej ul. č. 28 - 32 v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Juh, do vlastníctva mesta Košice
13:51:40R. Raši1Predklad
13:51:55J. Andrejčák0Uznesenie
13:52:2835. Odplatný prevod chodníkov ul. Krosnianska – Zupkova v Košiciach, vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov, do vlastníctva mesta Košice
13:52:29R. Raši1Predklad
13:52:40J. Andrejčák0Uznesenie
13:53:1336. Odplatný prevod dopravných stavieb – komunikácia, chodníky a verejné osvetlenie od spoločnosti TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
13:53:14R. Raši1Predklad
13:53:29A. Halenár1Diskusia
13:55:30p. Verešová1Diskusia
13:56:04M. Petruško1Diskusia
13:56:33A. Halenár1Diskusia
13:57:25S. Kočiš1Diskusia
13:57:52R. Raši2Diskusia
13:57:58J. Andrejčák0Uznesenie
13:58:3637. Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto, Kavečianska cesta
13:58:38R. Raši1Predklad
13:58:48J. Andrejčák0Uznesenie
13:59:2238. Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
13:59:23R. Raši1Predklad
13:59:34J. Andrejčák0Uznesenie
14:00:0539. Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Jazero na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
14:00:06R. Raši1Predklad
14:00:17A. Jenčová1Diskusia
14:01:43L. Kovačevičová1Diskusia
14:02:51M. Petruško1Diskusia
14:03:21A. Jenčová1Diskusia
14:03:41L. Kovačevičová1Diskusia
14:04:20J. Andrejčák0Uznesenie
14:04:5940. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 568 zo dňa 12.9.2016 a súčasne schválenie prevodu pozemku v k. ú. Severné mesto pre P. B. a manželku Š., rod. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:05:01R. Raši1Predklad
14:05:23J. Andrejčák0Uznesenie
14:06:1741. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 399 zo dňa 14.3.2016
14:06:19R. Raši1Predklad
14:06:28J. Andrejčák0Uznesenie
14:07:1542. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.6.2013 v znení uznesenia č. 260 zo dňa 21.8.2015
14:07:17R. Raši1Predklad
14:07:35J. Andrejčák0Uznesenie
14:08:2043. Prevod pozemkov v k. ú. Grunt na TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA, s.r.o.
14:08:22R. Raši1Predklad
14:08:34A. Halenár1Diskusia
14:11:42p. Verešová1Diskusia
14:13:15D. Rusnák1Diskusia
14:14:58A. Halenár2Diskusia
14:16:58T. Gáll1Diskusia
14:17:21S. Kočiš1Diskusia
14:17:34p. Verešová1Diskusia
14:17:39S. Kočiš1Diskusia
14:18:42T. Gáll1Diskusia
14:19:1644. Prevod pozemkov v k. ú. Furča pre spoločnosť SKEBYT spol. s r.o. Košice
14:19:17R. Raši1Predklad
14:19:31J. Andrejčák0Uznesenie
14:20:0945. Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre spoločnosť CLEANJET s.r.o.
14:20:10R. Raši1Predklad
14:20:19J. Andrejčák0Uznesenie
14:20:5746. Prevod pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre VSD, a.s.
14:20:58R. Raši1Predklad
14:21:09J. Andrejčák0Uznesenie
14:21:4247. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre V. D.
14:21:43R. Raši1Predklad
14:21:51J. Andrejčák0Uznesenie
14:22:2448. Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre MVDr. Ľ. G. a RNDr. Z. G., PhD.
14:22:25R. Raši1Predklad
14:22:39J. Andrejčák0Uznesenie
14:23:1449. Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre J. R. a manželku M.
14:23:15R. Raši1Predklad
14:23:24J. Andrejčák0Uznesenie
14:24:0250. Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. K. J.
14:24:04R. Raši1Predklad
14:24:13J. Andrejčák0Uznesenie
14:24:4851. Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. D. T. a Mgr. M. K.
14:24:49R. Raši1Predklad
14:25:04J. Andrejčák0Uznesenie
14:25:4852. Prevod nehnuteľností v k. ú. Južné mesto pre D. Z.
14:25:49R. Raši1Predklad
14:25:59J. Andrejčák0Uznesenie
14:26:3753. Prevod časti pozemku registra E KN parc. č. 1053 v k. ú. Ťahanovce na M. G.
14:26:38R. Raši1Predklad
14:26:51J. Andrejčák0Uznesenie
14:27:2954. Prevod časti pozemkov v k. ú. Južné mesto na Slnečnej ulici pre spol. DERMAKLINIK, s.r.o.
14:27:42J. Andrejčák0Uznesenie
14:28:1955. Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre G. T.
14:28:20R. Raši1Predklad
14:28:30J. Andrejčák0Uznesenie
14:29:0656. Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto medzi mestom Košice a HPK engineering a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa, formou zámeny
14:29:07R. Raši1Predklad
14:29:26J. Andrejčák0Uznesenie
14:30:1457. Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves formou zámeny s Ing. J. K. a manž. G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:30:15R. Raši1Predklad
14:30:26J. Andrejčák0Uznesenie
14:31:1158. Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre JUDr. M. M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:31:12R. Raši1Predklad
14:31:25J. Andrejčák0Uznesenie
14:32:0159. Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre A. P. a Ing. M. B. v rovnakom podiele 1 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14:32:03R. Raši1Predklad
14:32:15J. Andrejčák0Uznesenie
14:32:5760. Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Čárskeho 12, 14, 16, 18 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
14:32:58R. Raši1Predklad
14:33:11J. Andrejčák0Uznesenie
14:33:4861. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Boards Advertising s.r.o. v dome na ul. Stará baštová č. 7
14:33:49R. Raši1Predklad
14:33:59J. Andrejčák0Uznesenie
14:34:3862. Predaj nebytového priestoru pre nájomcu E. V. v dome na ul. Alžbetina č. 29
14:34:39R. Raši1Predklad
14:34:50J. Andrejčák0Uznesenie
14:35:2863. Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. zasadnutia MZ
14:35:29R. Raši1Predklad
14:37:03J. Andrejčák0Uznesenie
14:37:4263/1 Personálne zmeny
14:37:49D. Rusnák1Predklad
14:39:09J. Andrejčák0Uznesenie
14:39:5063/2 Personálne zmeny
14:39:58I. Kijevská1Predklad
14:40:32J. Andrejčák0Uznesenie
14:41:1064. Interpelácie poslancov MZ
14:41:18M. Ihnát1Diskusia
14:44:42M. Špak1Diskusia
14:45:39D. Rusnák1Diskusia
14:46:05Ľ. Blaškovičová1Diskusia
14:49:14J. Hlinka1Diskusia
14:50:41J. Polaček1Diskusia
14:50:51A. Halenár1Diskusia
14:51:3565. Dopyty poslancov MZ
14:51:48M. Špak1Diskusia
14:52:0166. Rôzne
14:52:09M. Gaj1Diskusia
14:52:36M. Ihnát1Diskusia
14:53:03J. Karabin1Diskusia
14:53:37R. Lenártová0Predklad