Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.48: O záväznej časti územného plánu zóny Kavečany


Vyhlásené: 08.03.2001
Platné od: 23.03.2001

Dokumenty

Text VZN č. 48 - 4,59  kB
Príloha č.1 k uzn. 466/2012 Záväzná časť - Zmeny a doplnky Regulatívov územného rozvoja - 33,916  kB
Príloha č.2 k uzn. 466/2012 Komplexný urbanistický návrh - 2504,184  kB
Príloha č.3 k uzn. 466/2012 Vodné hospodárstvo a energetika - 3993,105  kB
Príloha č.1 k uzn. 807/2013 Zmeny a doplnky regulatívov pre územný rozvoj - 51,584  kB
Príloha č.2 k uzn. 807/2013 Komplexný urbanistický návrh - 3916,225  kB
Príloha č.3 k uzn. 807/2013 Výkres 2 - vodné hospodárstvo - 2637,656  kB
Príloha č.3 k uzn. 807/2013 Výkres 3 - energetika - 2667,922  kB
Príloha k uzn. 215/2015 Zmeny a doplnky ÚPN Z Kavečany 2014 - Záväzné regulatívy - 206,15  kB
Grafická príloha k uzn. 215/2015 ZaD ÚPN Z Kavečany 2014 - Komplexný urb. návrh, tech. infraštruktúra, doložka CO - 2843,645  kB
Príloha č.1 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017 - Záväzná časť - 1623,834  kB
Príloha č.2 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017- Komplexný urb. návrh a návrh dopravy - lokality: Vyhoňská, Šamborská - 692,639  kB
Príloha č.3 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017 - Komplexný urb. návrh a návrh dopravy - lokalita: Pri cintoríne - 500,318  kB
Príloha č.4 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017- Spojený výkres návrhu tech. infraštruktúry - lokality: Vyhoňská, Šamborská - 658,783  kB
Príloha č.5 k uzn. 1019/2018 ÚPN-Z Košice-Kavečany, ZaD 2017 - Spojený výkres návrhu tech. infraštruktúry - lokalita: Pri cintoríne - 479,914  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 458
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 466
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 807
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 215
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1019

Mestské podniky