Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.24: O správnych poplatkoch a iných poplatkoch


Vyhlásené: 09.11.1994
Platné od: 23.11.1994

Dokumenty

Text VZN č. 24 - 14,154  kB
Prílohy č.1 a 2: Sadzby základných poplatkov, Index prirážok k základným sadzbám - 4,598  kB
Zrušené uzn. MZ č. 267/1996 - 8,49  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky