Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.86: O poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Vyhlásené: 23.11.2006
Platné od: 01.01.2007
Uznesenie: 1238

Dokumenty

Text VZN č.86 - 47,984  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky