Články - Aktuálne oznamy UHA

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta Ing. Jaroslavom Polačekom oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1 písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 16/2019, lokalita Tlačiarne.

Predošlá strana
Ďalšia strana