Články - Aktuálne oznamy UHA

Zoznam aktuálnych článkov

V zmysle § 30, 31 a § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení oznamujeme, že mesto Košice ako orgán územného plánovania (podľa § 16 a § 18 stav. zákona) na základe podnetov zo strany Mestskej časti (ďalej MČ) Košice – Lorinčík MČ a Útvaru hlavného architekta mesta Košice (ďalej ÚHA) začalo s prerokovaním Zmien a doplnkov Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018 (ďalej ÚPN-Z).

Predošlá strana
Ďalšia strana