„FO pripojenie FTTC sajtu 604KO Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 501/333, 501/239, 501/332, 503, 504/90, 504/5, 504/74, 504/73, 504/104, 504/98, 504/102, 504/93, 504/97, 504/94 v katastrálnom území Južné mesto