: „FO pripojenie FTTC sajtu 604KO Košice“ na pozemkoch parcelné čísla 501/333, 501/239, 501/332, 503, 504/90, 504/5, 504/74, 504/73, 504/104, 504/98, 504/102, 504/93, 504/97, 504/94 v katastrálnom území Južné mesto (evidovaných v registri „C“).

Oznámenie  o  začatí  územného konania verejnou vyhláškou a  nariadenie ústneho  pojednávania, v súlade s  § 36 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.