„Objekt – Pripojenie na NN sieť“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 3346/1 a 3345/15 v katastrálnom území Južné Mesto.