„Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP“, bytový dom s polyfunkciou obchodu,

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením „Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP“,  stavba s prevažujúcou bytovou funkciou – bytový dom s polyfunkciou obchodu,  v rozsahu zmeny stavebných objektov : SO 01  -  Polyfunkčný objekt - Bytový dom, SO 13  -  Teplovodná prípojka, SO 17  - Sadové úpravy  a rozšírenia objektovej zostavy stavby o stavebný objekt : SO 03  -  Parkovisko a spevnené plochy  bytovej časti, Časť parkovanie v stavebných boxoch, v časti stavby situovanej na pozemkoch KN-C parc. č. 3755/492, 3755/593, 3755/594 k.ú. Grunt,  

Prílohy

1. PDF 396,44 KB Rozhodnutie