„Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Moldavská cesta, Košice“

spol. SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice, IČO: 36 184 641, zastúpená v konaní Ing. Petrom Kostelníkom, Dénešova 21, Košice podala návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  stavby: „Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Moldavská cesta, Košice“ na pozemkoch parcelné čísla 3420/1, 551/1, 551/16, 551/10, 551/13, 551/9 v katastrálnom území Južné mesto (evidovaných v registri „C“).