„Stavebné úpravy bytu č. 22, 3. poschodie, Palárikova 3, Košice“

§ 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , v súlade s § 10  vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Prílohy