BCT3-Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko vydaného v konaní podľa zákona o EIA