Betonáreň IS Košice Magnezitárska 9

Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : „Betonáreň IS Košice Magnezitárska 9“ skladbe stavebného objektu: SO-14a Komunikácie a spevnené plochy. Navrhovaná stavba bola predmetom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, výsledkom ktorého bolo rozhodnutie príslušného orgánu posudzovania vplyvov, ako príslušného orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie č. OU-KE-OSZP3-2020/016124 zo dňa 04.02.2020, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť nebude ďalej posudzovať. Dané rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal: 

http://www.enviroportal.sk/

Prílohy

1. PDF 53,88 KB Betonáreň IS Košice Magnezitárska 9 Betonáreň IS Košice Magnezitárska 9