Prejsť na obsah

Betonáreň VEDOS Košice - Barca

 

Pre navrhovanú činnosť „Betonáreň VEDOS Košice - Barca“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2022/003292-039 zo dňa 04.03.2022, z ktorého vyplýva, že navrhovaná činnosť sa nebude ďalej posudzovať.
Citované právoplatné rozhodnutie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je uverejnené na webovej sídle orgánu, ktorý ho vydal ( https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/betonaren-vedos-kosice-barca )

 

Prílohy

1. PDF 196,15 KB Žiadosť