Business Centre Košice III

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby Business Centre Košice III, pre stavebné objekty SO 04 – Komunikácie a spevnené plochy, SO 16 – Verejné osvetlenie,     SO 18 - Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov, SO 19 - Dopravné napojenie Žižkova ulica, SO 20 - Úprava križovatky Štúrova – Žižkova ulica a SO 22 – Dopravné značenie

Prílohy

1. PDF 99,1 KB Business Centre Košice III viď príloha