Business Centre Košice III

Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby Business Centre Košice III, v skladbe stavebných objektov 

SO 04 – Komunikácie a spevnené plochy

SO 16 – Verejné osvetlenie    

SO 18 - Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov

SO 19 - Dopravné napojenie Žižkova ulica

SO 20 - Úprava križovatky Štúrova – Žižkova ulica  

SO 22 – Dopravné značenie

Prílohy

1. PDF 388,84 KB Business Centre Košice III viď príloha
2. PDF 190,61 KB Business Centre Košice III viď príloha