BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice

Pre navrhovanú činnosť „Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 11.05.2017 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2017/018594, z ktorého vyplýva že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2017).Uvedené rozhodnutie  je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/business-centrum-t3-moldavska-cesta-8-kosice

 

Prílohy

1. PDF 103,5 KB Žiadosť