Bytový dom „F“, Obytná skupina GROT IV Košice, I. etapa, 309 b.j., k.ú. Terasa

Oznámenie  o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o povolení zmeny stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania  pre stavbu : Bytový dom „F“ situovaný na pozemkoch registra „KN-C“ parc. č. 4718/168, 4718/104 a 4718/190 k.ú. Terasa, v lokalite stavby OS GROT IV Košice

Prílohy