Bytový dom „F“, OS GROT IV Košice

Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania spojeného s konaním o povolení zmeny stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Bytový dom F v lokalite GROT IV.", Topoľčianska ulica

Prílohy

1. PDF 232,92 KB Oznámenie