Bytový dom Fatranská 2/C, zmena v spôsobe užívania nebytového priestoru NP č. 1 na účel : kozmetický salón (kozmetika, nechtový dizajn).

Bytový dom Fatranská 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, súp. č. 2432, na pozemku KN-C parc. č. 3/254 k.ú. Terasa  -  zmena v spôsobe užívania časti stavby  v rozsahu nebytového priestoru NP č. 1 –vo vchode 2/C na prízemí bytového domu, z pôvodného účelu - kaviareň,  na navrhovaný účel : prevádzka starostlivosti o ľudské telo - kozmetický salón (kozmetika, nechtový dizajn). 

Prílohy

1. PDF 221,95 KB Oznámenie