Prejsť na obsah

Bytový dom na Bernolákovej ulici 35 v Košiciach, stavebné úpravy bytu č. 13 - oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Bernolákovej ulici č. 35 v Košiciach, súpisné číslo 380, na pozemku KN-C parcelné číslo 2735/29, katastrálne územie Terasa, spočíva v stavebných úpravách bytu č. 13 na 5. poschodí bytového domu, v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene o rozmeroch 1000 x 2000 mm a ďalších stavebných úprav podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Prílohy

1. PDF 113,98 KB Oznámenie