Bytový dom na Cottbuskej ulici č. 5, 7 v Košiciach, stavebné úpravy bytu číslo 13 na 7. poschodí

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Cottbuskej ulici č. 5, 7 v Košiciach, súp. č. 1367, na pozemku reg. KN-C parc. číslo 3755/95 a 3755/513, kat. úz. Grunt v Košiciach v rozsahu stavebných úprav bytu číslo 13 na 7. poschodí v bytovom dome

Prílohy

1. PDF 300,85 KB Oznámenie