Bytový dom na Ipeľskej č. 4,6 v Košiciach, súp. č. 173 - zmena v užívaní časti stavby vo vchode Ipeľská 6, Košice - na manikérske služby.

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby bytového domu  na Ipeľskej č. 4,6 v Košiciach, súp. č. 173  na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 82,83, kat. úz. Terasa, kde v nebytových priestoroch na prízemí vchodu na Ipeľskej ul. č. 6 (č.m. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04) je navrhnutá prevádzka starostlivosti o ľudské telo – manikérske služby.

Prílohy

1. PDF 222,79 KB Rozhodnutie