Prejsť na obsah

Bytový dom na Kežmarskej ulici 11 v Košiciach, stavebné úpravy bytu č. 11

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Kežmarskej ulici 11 v Košiciach, súpisné číslo 296, na pozemku KN-C parcelné číslo 907, katastrálne územie Terasa, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 11 na 2. poschodí bytového domu, v rozsahu rozšírenia dverného otvoru v nosnej stene pôvodných rozmerov 900 x 2000 mm na 1250 x 2140 mm podľa predloženej projektovej dokumentácie.  

Prílohy

1. PDF 112,59 KB Oznámenie