Bytový dom Popradská 68 v Košiciach - zmena v užívaní časti stavby na účel : Administratíva a predajňa.

Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby "Bytový dom súpisné číslo 251, na pozemku KN-C parcelné číslo 4335, katastrálne územie Terasa, Popradská 68 v Košiciach" a to zmena 7 bytových jednotiek nachádzajúcich sa na 1.NP bytového domu, na nebytové priestory s účelom : Administratíva a predajňa.

Prílohy

1. PDF 213,09 KB Rozhodnutie