Bytový dom Pražská ul. č. 10 v Košiciach - Stavebné úpravy v byte na 6. NP

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu jestvujúcej stavby bytového domu súp. č. 488, na pozemku podľa reg. KN-C parc. č. 2735/31, kat. úz. Terasa, Pražská ul. č. 10 v Košiciach, s názvom projektovej dokumentácie „ SO-01 Stavebné úpravy v byte na 6. NP“. 

Prílohy

1. PDF 297,61 KB Oznámenie