BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO

Pre navrhovanú činnosť „BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 19.04.2017 rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3–2017/008453. Z rozhodnutia vyplýva, že navrhovaná činnosť sa ďalej nebude posudzovať podľa zákona o EIA (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2017).
Citované rozhodnutie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal - na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom-s-polyfunkciou-lago.

Prílohy

1. PDF 79,01 KB Žiadosť