BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie  (viď v prílohe) na stavbu pod názvom: "BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU - LAGO" a zároveň oznámenie, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2017/008453 zo dňa 19.04.2017 (právoplatné dňa 12.05.2017), je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Prílohy

1. PDF 89,26 KB Žiadosť