BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, v kat. území Terasa, na pozemku KN-C č. 2597/1, ul. Idanská v Košiciach - upovedomenie o podaní odvolania voči stavebnému povoleniu

Upovedomenie o podaní odvolania proti stavebnému povoleniu Mesta Košice, pracoviska Košice – Západ, Tr. SNP 48/A Košice,  č. MK/A/2020/05553-07/II/GAZ, zo dňa 20.7.2020, ktorým bola povolená stavba „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“, v katastrálnom území Terasa, na pozemku KN-C č. 2597/1,  ul. Idanská v Košiciach