Bytový dom Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach - zmeny stavby

Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach,  súpisné číslo 161, na pozemkoch registra „C“ číslo 14,15,16,  katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch,

Prílohy