Časť spoločných nebytových priestorov na 1.NP o rozlohe 48,08 m2 - bytového domu súp. č. 1379, parc. CKN č. 4234 v kat. území Jazero, Čingovská ulica č. 9 v Košiciach na veterinárnu ambulanciu