Čiastočná obnova bytového domu – sanácia lodžií, Bytový dom na ul. Kysucká 18, 20 22, Košice

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania pre stavbu "Čiastočná obnova bytového domu – sanácia lodžií, Bytový dom na ul. Kysucká 18, 20 22, Košice"

Prílohy

1. PDF 222,07 KB Oznámenie