CTPark Košice, Výrobno-skladový areál KSC 13, stavebný objekt IO 21 – Areálové komunikácie a spevnené plochy

V zmysle ust. § 58a ods. 3 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojom webovom sídle kópiu žiadosti (viď v prílohe) o stavebné povolenie stavby názvom: " CTPark Košice, Výrobno-skladový areál KSC 13“ stavebný objekt IO 21 – Areálové komunikácie a spevnené plochy a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OPaK 2008/03428-4 zo dňa 19.12.2008 k predmetnému návrhu, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia