Prejsť na obsah

DEEMULGAČNÁ STANICA KOŠICE-BARCA

Pre navrhovanú činnosť „DEEMULGAČNÁ STANICA KOŠICE-BARCA" bolo vedené konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydal dňa 30.09.2015 záverečné stanovisko 3392/2015-3.4/rs (právoplatné dňa 15.10.2015).

Citované záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania z procesu posudzovania vplyvov na ŽP je sprístupnené na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal - na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/barca-deemulgacna-stanica.