Hluková mapa pre mesto Košice

NÁZOV PROJEKTU Hluková mapa pre Mesto Košice

LOGO PROGRAMU

            

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   410 000,00 €
VÝŠKA NFP   389 500,00 €
Výška finančnej podpory z EÚ  348 500 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Zlepšiť sídelné prostredie obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území.
Zmapovanie a stanovenie plošnej hlukovej záťaže v zaťaženom zastavanom obytnom území mesta Košice z pôsobenia definovaných zdrojov zvuku a návrh protihlukových opatrení so špecifickými vlastnosťami, ktoré okrem zlepšenia akustickej situácie v sledovaných územiach zlepšia aj iné environmentálne faktory životného prostredia v zaťažených obytných územiach mesta Košice.

OPIS PROJEKTU

V rámci projektu bude zmapovaná hluková situácia v zaťaženom zastavanom území mesta Košice, z rôznych zdrojov zvuku, najmä z pôsobenia zdrojov zvuku z dopravy. Na základe výsledkov zo stanovenia hodnôt určených veličín popisujúcich pôsobenie sledovaných zdrojov zvuku, v prípade prekročenia prípustných hodnôt alebo prekročenia zvolených akčných hodnôt, budú navrhnuté vhodné protihlukové opatrenia a zásady pre tvorbu územného plánu mesta Košice, z pohľadu pôsobenia sledovaných zdrojov zvuku s cieľom zabezpečiť, aby v navrhovaných a existujúcich zónach zastavaného územia s funkciou bývania a s funkciou vonkajšieho chráneného priestoru, boli zabezpečené podmienky na ďalšie rozvojové aktivity mesta. Súčasťou hlukovej mapy bude návrh protihlukových opatrení, ktoré budú navrhnuté na princípe zlepšenia environmentálnych aspektov v meste Košice a prvkov znižovania hluku. Navrhované riešenia budú prispievať k budovaniu zelenej infraštruktúry nakoľko pri návrhu protihlukových opatrení bude zohľadňovaná potreba využívania materiálov z recyklácie odpadových materiálov, využívania prvkov na zníženie hluku konštruovaných s využívaním živých rastlín a systémov s retenciou dažďovej vody a jej spätným odparením do dotknutého vonkajšieho priestoru.

AKTIVITY PROJEKTU

• Hlavná aktivita: Vypracovanie hlukovej mapy
• Podporné aktivity: Riadenie a publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

• Spracovaná hluková mapa vrátane návrhu protihlukových opatrení pre zaťažené obytné územie mesta Košice

ZAČIATOK REALIZÁCIE HLAVNEJ AKTIVITY   02/2019
UKONČENIE REALIZÁCIE HLAVNEJ AKTIVITY   10/2019
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/